Bendrojo išsilavinimo standartų klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo išsilavinimo standartų klausimu
Alternative Title:
Concerning the issue of the general education standards
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 3-13
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1996 06 27 nutarimu patvirtinti Bendrojo išsilavinimo standartai yra dokumentas, kuris ateityje sąlygos ne tik bendrojo lavinimo tikslus bei turinį, bet ir ugdymo procesą. Švietimo decentralizacijos sąlygomis, kai mokyklų veikla diferencijuojasi, didėja įvairias mokyklas baigusiųjų išsilavinimo skirtumai, Standartai yra pagrindinis teisinis dokumentas, nusakantis kiekvieno mokinio, baigusio vieną ar kitą bendrojo lavinimo mokyklos pakopą, privalomą minimalų išsilavinimą, apibrėžiantis pedagogų atsakomybę už savo veiklos rezultatų kokybę. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Standartų struktūrą ir atskleisti tobulintinus jų komponentus. Nagrinėjant Standartų sandarą buvo taikyta kontentinė analizė. Šios analizės vienetas – normatyvas; pagal išskirtus požymius buvo statistiškai analizuoti 308 IV klasės normatyvai ir 597 X klasės normatyvai. Tyrimo rezultatai gauti panaudojus kompiuterinę programą PAULĄ (B. Bitinas, 1998). Analizė parodė, kad dalykiniu pagrindu parengti Standartai įtvirtina į mokomąjį dalyką orientuotą mokymo turinį. Normatyvai dažnai yra orientuoti į suvokimą bei įsiminimą, o per mažai – į protinės bei praktinės veiklos gebėjimų lavinimą. Standartai grindžiami trijų dimensijų (žinių, gebėjimų, vertybių) modeliu, tačiau neišspręsta vertybines orientacijas apibūdinančių normatyvų problema. Bandant realizuoti šį labai sudėtingą modelį, vienų mokomųjų dalykų normatyvuose pagrindu laikomos žinios (dalyko temos), kitų – gebėjimai.Reikšminiai žodžiai: Bendrojo išsilavinimo standartai; Bendrojo išsilavinimo standartų struktūra.

ENGeneral Education Standards, approved by the resolution of 27.06.2007 of the Board of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Lithuania, is a document that will in the future determine not only objectives and content of the general education but also the process of education. Under conditions of the education decentralisation, where activities of schools are being differentiated, education differences of school-leavers from different schools are increasing, the Standards are the main legal document defining minimum mandatory education of each pupil who has completed one or another stage of the secondary school, defining the responsibility of pedagogues for the quality of their activity results. Aim of the survey: to analyse the structure of the Standards and to detect components that need to be improved. When analysing the structure of the Standards, the content analysis was applied. A unit of this analysis is the norm; in accordance with distinguished features 308 norms of IV form and 597 norms of X form were analysed statistically. Survey results were worked out by using a computer programme PAULA (B. Bitinas, 1998). The analysis has showed that the Standards, prepared on the subject basis, establish the teaching content that is subject oriented. Norms very often are oriented towards perception and memorising and too little towards developing of mental and practical skills. Standards are based on a three-dimensional (knowledge, abilities, values) model but the problem of norms defining the value orientation is not solved. When trying to implement this extremely complex model, in norms of certain subjects the basis is knowledge (subject theme) and in others - abilities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7725
Updated:
2018-12-20 22:51:26
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: