Lietuviškų knygų repertuaro ypatybės tipologiniu ir teminiu aspektu 1904-1914 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškų knygų repertuaro ypatybės tipologiniu ir teminiu aspektu 1904-1914 metais
Alternative Title:
Repertoire of the Lithuanian books from the typology and subject point of view in 1904-1914
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 70-99
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTSpaudos draudimo panaikinimas 1904 m. paskatinto ne tiktai lietuvių kultūros, bet ir nacionalinio, politinio ir socialinio gyvenimo procesus. Lietuviška spauda ir knyga suvaidino itin reikšmingą tautos žadintojos ir švietėjos vaidmenį. 1904–1914 m. buvo išleistos 2007 lietuviškos knygos ir pagal knygų leidybos rezultatus lietuviškų knygų leidyba užėmė 7–8 vietą Rusijos imperijoje. Be to, 1904–1914 m. išsiplėtė lietuviškų knygų repertuaras, atspindėjęs pagrindines lietuvių kultūrinės ir visuomeninės veiklos kryptis. Knygų rinkoje galutinai įsitvirtino pasaulietinė literatūra (80 proc.). Gausiausios 1904–1914 m. išleistų knygų grupės: grožinė literatūra (27,5 proc.), religinė literatūra (20,5 proc.), populiarioji literatūra (11,1 proc.), propagandinė literatūra (7,8 proc.), valdžios dokumentai (7,7 proc.), kalendoriai (6,5 proc.), vadovėliai (5 proc.). Tačiau dėl tam tikrų objektyvių priežasčių, labiausiai cenzūros varžymų, spaudos profesionalų stokos, menkai išplėtotos poligrafijos ir knygų platinimo sistemos, šiuo laikotarpiu lietuviška knyga dar negalėjo visiškai patenkinti visuomenės skaitymo poreikių, todėl ją kartais pavaduodavo kitakalbė knyga. Vis dar trūko mokomosios ir mokslo literatūros lietuvių kalba, žodynų, tačiau komerciniais ir šviečiamaisiais pagrindais organizuota lietuviškų knygų leidyba, pirmuosius žingsnius žengianti knygų reklama ir skaitymo populiarinimas jau per pirmąjį atgautos spaudos dešimtmetį padėjo plačiau praverti duris lietuviškai knygai ir suformuoti naujus skaitymo įgūdžius.Reikšminiai žodžiai: Spauda; Knygos; Leidimai; Repertuaras; Literatūra; Skaitymas; Leidyba; Press; Book; Editions; Repetoire; Literature; Reading; Publishing.

ENThe abolition of the press ban in 1904 did not only encourage certain processes in Lithuanian culture, but also national, political and social processes. The Lithuanian press and book played a very important role as an awakener of the nation. During 1904-1914, there were 2007 Lithuanian books published, and according to the book publishing results, the publishing of Lithuanian books was in 7th-8th place in the Russian Empire. In addition, during 1904-1914, the stock of Lithuanian books expanded the choice of Lithuanian books, reflecting the direction of the main activities of Lithuanian culture and society. World literature finally entrenched itself in the book market (80%). The largest groups of published books during the 1904-1914 period were: fiction (27.5%), religious literature (20.5%), popular literature (11.1%), propaganda literature (7.8%), government documents (7.7%), calendars (6.5%), and textbooks and manuals (5%). However for certain reasons, this time period the Lithuanian book still could not satisfy the reading needs of society, such as the restrictions of the censor, lack of professional journalists, poorly expanded printed and book distribution system. There was still a lack of study and scientific literature in Lithuanian, and also dictionaries, however the publishing of Lithuanian books, organised on a commercial and educational foundation, took its first steps with book advertising and popularising reading already during the first decade of the press revival, which helped to open the door for the Lithuanian book and form new reading skills.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7687
Updated:
2018-12-17 10:41:19
Metrics:
Views: 37    Downloads: 13
Export: