Reta XX amžiaus pradžios lietuviška knyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reta XX amžiaus pradžios lietuviška knyga
Alternative Title:
Rare Lithuanian books of the beginning of the XX century
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 275-287
Summary / Abstract:

LTSunku atsakyti į klausimą, kas apibrėžia knygos retumą. Daugybė apibrėžimų suponuoja, kad retumas yra labai subjektyvi kategorija. Dažnai negalima nurodyti vieno požymio, išskiriančio retą knygą iš kitų. Lietuvoje retos knygos suprantamos taip: 1) senos knygos, kurių išlikę tik keletas egzempliorių; 2)bibliofilinės knygos; 3) knygos, turinčios mokslinę, meninę, istorinę, materialinę ir kitokią išliekamąją vertę, pirmieji leidimai, ankstyviausi spausdinti literatūriniai ar istoriniai tekstai, knygos, turinčios meninį įrišimą, autografų ar įrašų. XX a. pradžios retos lietuviškos knygos analizuojamos 1904–1914 m. leidybinio repertuaro kontekste. Aptariamos pirmosios Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Raganos, Jono Biliūno, Antano Vienuolio, Liudo Giros, Vinco Krėvės, Igno Šeiniaus knygos. Jos svarbios ne tik Lietuvos knygos istorijai, bet ir dėl joje atsispindėjusių spaustuvininkų pastangų pateikti skaitytojui įdomią, iliustruotą, gerame popieriuje išspausdintą knygą. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo metu leidžiamas knygas iliustravo garsiausi to meto lietuvių dailininkai: A. Žmuidzinavičius, P. Rimša ir kt. Kai kurie egzemplioriai yra unikalūs savo marginalijomis, redaktorių pastabomis ir taisymais, nuosavybės įrašais, autografais. Lietuviškos retos knygos samprata labai talpi ir joje deramą vietą turi užimti nemažai XX a. pradžios leidinių.Reikšminiai žodžiai: Lietuviškos knygos istorija.

ENIt is difficult to answer the question of what defines a book’s rarity. Many descriptions presuppose that rarity is a very subjective category. Often one can not indicate one trait that sets a rare book apart from others. In Lithuania, rare books are understood in the following way: 1) old books, of which only a few copies remain; 2) bibliophilic books; 3) books having a scientific, artistic, historical, material or other surviving value, first editions, the earliest printed literature or historical texts, books having artistic binding, autographs or inscriptions. Rare Lithuanian books from the beginning of the 20th century in the context of the publication list of the 1904-1914 period are analysed. The first books of Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis, Liudas Gira, Vincas Krėvė, and Ignas Šeinius are analysed. They are important not only for the history of Lithuanian books, but also because of the efforts by printing houses to provide an interesting illustrated book printing on good paper that are reflected in this history. Attention is focused on the fact, that books published at the time were illustrated by the most famous Lithuanian artists of the period: A. Žmuidzinavičius, P. Rimša, etc. Some copies are unique in their detail, editors’ remarks and corrections, and inscriptions of ownership and autographs. The concept of the Lithuanian rare book is very broad, and a number of publications from the beginning of the 20th century have a proper place in this understanding.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Lietuvių knygotyros terminijos diskusiniai klausimai : dėl sąvokos "reta knyga" / Alma Braziūnienė. Knygotyra. 2010, t. 54, p. 111-128.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7641
Updated:
2018-12-17 10:59:00
Metrics:
Views: 45    Downloads: 9
Export: