Simono Daukanto bibliofilų klubas - regioninis knygos kultūros ugdymo centras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Daukanto bibliofilų klubas - regioninis knygos kultūros ugdymo centras
Alternative Title:
Simonas Daukantas bibliophiles' club - a center or regional promotion of book culture
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 164-174
Keywords:
LT
Plungė; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTSimono Daukanto bibliofilų klubas yra vienintelė tokio pobūdžio organizacija Žemaitijoje, atliekanti šio regiono kultūros ir sklaidos centro vaidmenį. Jis įkurtas 1984 m. gruodžio 26 d. steigiamajame susirinkime, vykusiame Plungės miesto bibliotekoje, knygių Sauliaus Augūno, Česlovo Vaupšo ir Irenos Juškevičienės iniciatyva. Straipsnyje apžvelgiama klubo istorija ir veikla nuo jo įkūrimo iki 2001 metų. Išskiriami trys pagrindiniai klubo raidos periodai: 1984–1986 metai įvardijami kaip klubo formavimosi ir vertybių gryninimo periodas, 1986–1994 metai klubo brandumo ir išbaigtumo periodas ir nuo 1994 metų prasidėjęs ypač našus klubo raidos periodas, kai vykdoma nuosekli, kryptinga, tikslinga ir turininga klubo veikla. Išsamiai atskleidus klubo veiklą ir įvardijus veikusius asmenis, straipsnyje pateikiamos išvados, jog Simono Daukanto bibliofilų klubas yra atvira bibliofilinė organizacija, kurios devizas – „Švieskis ir šviesk“. Tai savaimiškai susikūrusi nepriklausoma bibliofilinė organizacija, sudaranti sąlygas klubo narių saviraiškai per knygą. Klubas skleidžia pasaulinės knygos patirtį, ugdo skaitymo kultūrą ir pagarbą knygai, tęsia ir kuria naujas knygos kultūros tradicijas Žemaitijoje, ugdo jaunuosius Lietuvos bibliofilus ir humanitarinę kultūrą. Klubas yra moderniškas ir nuolatos atsinaujinantis knygos mėgėjų sambūris, kurį mėgsta jaunimas. Jis pelnė visuomenės pagarbą propaguodamas toleranciją, dvasingumą, pagarbą Lietuvos istorijai ir lietuvių tautos tradicijoms. Klubas sutelkė pajėgų būrį talininkų, padedančių ugdyti knygos kultūrą ir bibliofiliją Žemaitijoje.Reikšminiai žodžiai: Skaitymas; Bibliofilų klubai; Bibliofilinė periodika.

ENSimonas Daukantas’ club of bibliophiles is the only organization of its kind in Samogitia, carrying out the role of the center of culture and its dissemination of this region. It was founded on 26 December 1984 in the constituent assembly, which took place in Plungė City Library at the initiative of bookaholics Saulius Augūnas, Česlovas Vaupšas and Irena Juškevičienė. The article reviews history and activities of the club from its foundation to 2001. Three main periods are distinguished in the club’s development: 1984–1986 was titled as the period of club’s formation and purification of values; 1986–1994 – the period of the club’s maturity and perfection; and from 1994, a particularly productive period of the club’s development started with consistent, well-directed and purposeful activities. After comprehensive description of the club’s activities and listing of the main actors, the article ends with the conclusion that Simonas Daukantas’ club of bibliophiles is an open bibliophilic organization with the slogan “Educate yourselves and others”. This organization was created spontaneously and enables self-expression of the club members through the book. The club disseminates the experience of the global book, fosters reading culture and respect to the book, continues and creates new book culture traditions in Samogitia, develops the young bibliophiles of Lithuania and humanitarian culture. The club is a modern and regularly renewing assembly of book-lovers, of which young people are fond. It earned the respect of the public by its advocating of tolerance, spirituality and respect to the history of Lithuania and the traditions of Lithuanians. The club has rallied an able circle of aides, who help fostering the book culture and bibliophilia in Samogitia.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7632
Updated:
2018-12-17 10:58:58
Metrics:
Views: 41
Export: