Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema : istorija ir plėtros perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema: istorija ir plėtros perspektyva
Alternative Title:
Lithuanian integral library information system: hystory and perspectives of further development
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 278-302
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTLietuvos bibliotekas pradėta automatizuoti prieš 20 metų, tačiau sisteminis požiūris į šiuos procesus susiformavo, kai buvo parengta šalies bibliotekų integracijos į vieningą sistemą koncepcija. Sisteminis požiūris sudarė prielaidas parengti programinius dokumentus, kuriais vadovaujantis gautas finansavimas LIBIS sukurti. Šiuo metu LIBIS Suvestiniame kataloge dalyvauja 50 šalies bibliotekų. Jos pateikia duomenis apie savo fonduose saugomus dokumentus bei naudojasi Suvestiniame kataloge esančiais duomenimis. LIBIS Skaitytojų posistemis, įdiegtas daugiau nei 15 šalies bibliotekų, sudaro sąlygas ne tik vykdyti tradicines skaitytojų aptarnavimo funkcijas, bet ir spręsti daugelį vadybos uždavinių. 2003 m. pradžioje pradėjo veikti Analizinės bibliografijos posistemis, kuris praplėtė informacinio aprūpinimo galimybes, sudarė sąlygas nuotoliniams vartotojams naudotis dokumentų sudedamųjų dalių bibliografine informacija. 2003 m. pradėtas kaupti Elektroninių išteklių archyvas, kuris ne tik atlieka savo pagrindinę – tautos kultūros paveldo archyvinio ir ilgalaikio išsaugojimo funkciją, bet ir teikia sukauptą informaciją vartotojams. 59 šalies bibliotekose įdiegta LIBIS programinė įranga, sudaranti sąlygas LIBIS dalyvėms naudotis bendromis duomenų bazėmis, automatizuoti tradicinius bibliotekų veiklos procesus, rengti ir publikuoti leidinius disponuojamų duomenų bazių pagrindu. Svarbiausias LIBIS programinės įrangos pranašumas tas, kad ji orientuota į lietuviškos katalogavimo tradicijos ypatybes, tačiau tuo pačiu metu pagrįsta tarptautinių organizacijų (IFLA, ISO, CEN ir kt.) dokumentais ir reikalavimais, moderniausiais programiniais produktais bei technologijomis.Reikšminiai žodžiai: Integrali bibliotekų informacinė sistema; Bibliotekų kompiuterizavimas; Programos; Projektavimas; Diegimas; Informacinė bazė; Plėtra; Valdymas; Integral library; Information systems; Projecting; Programming; Implementing; National bibliographic data bank.

ENAutomation of libraries in Lithuania was started 20 years ago, however, system approach to these processes synthesised after the start of the concept of integration of the country’s libraries into a single system. The system approach facilitated drafting of programme documents, which helped to receive funding for development of the LIBIS. Currently, the LIBIS Union Catalogue involves 50 libraries, which present data about documents stored in their facilities and use the data contained on the Union Catalogue. The LIBIS Readers’ Subsystem adopted in more than 15 libraries across Lithuania allows to not only perform the traditional client service functions but also to solve many management tasks. In the beginning of 2003, the Analysis Bibliographical Subsystem was launched to expand the possibilities of provision of information and enabled remote users to access bibliographical information of component parts of documents. Archive of Electronic Resources was started in 2003 and now performs its primary function of archival and long-term preservation of cultural heritage and makes the information accessible to users. LIBIS Software has been installed in 59 libraries in Lithuania, allowing LIBIS participants to use shared databases, automate traditional library operations processes, draft and publish documents based on available databases. The key advantage of LIBIS Software is its focus on Lithuanian cataloguing traditions, as well as documents and requirements of international organisations (IFLA, ISO, CEN, etc.) and latest software products and technologies.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7609
Updated:
2018-12-20 22:57:31
Metrics:
Views: 38    Downloads: 8
Export: