Knygos muziejai ir krašto (regiono) kultūros paveldo aktualizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos muziejai ir krašto (regiono) kultūros paveldo aktualizavimas
Alternative Title:
Actualization of book museums and regional culture heritage
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 54-61
Keywords:
LT
Knygos muziejus; Regiono muziejai; Knygų ekspozicija; Kauno apskrities viešoji biblioteka; Knyga kaip muziejinis eksponatas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, aptariant knygos muziejaus sampratą, kaip vienas vaisingiausių knygos muziejaus kūrimo kelių nurodomas knygos istorijos kaip kultūrinio proceso dalies atskleidimas aktualizuojant kultūrinį paveldą, moduliuojant praeities interpretaciją, knygą suvokiant kaip tam tikrų kultūros apraiškų signalinį ženklą, pagaliau kaip konsistencinę laikmečio pasaulėvokos išdavą. Straipsnyje aptariama regiono ir centro suvokimo Lietuvos kultūrinėje savimonėje problema, įvardijama krašto arba regiono muziejaus paskirtis aktualizuoti visų pirma tą praeities kultūros klodą, kuris čionykštės bendruomenės dar suvokiamas kaip jos privati patirtis, istorinė savastis. Pateikiamos įžvalgos apie knygos muziejaus galimybes aktualizuoti kultūrinį paveldą, signalizuojant į tai, kad senoji knyga neapėmė visų tautos ar valstybės kultūros sferų, kad tai buvo elitinių visuomenės sluoksnių kultūrinės raiškos forma, nors kartkartėmis adresuojama plačiosioms masėms. Todėl neatsitiktinai organizuojant knygos muziejus yra orientuojamasi į bažnyčios, dvaro ir miesto kultūrą, nes būtent čia yra intensyviausi knygos migracijos keliai, čia buvo pagrindiniai jos vartotojai bei kūrėjai. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad beveik visa LDK dvaro, bažnyčios, mokyklos, miesto kultūra yra kitakalbė. Ir per knygą aktualizuojant krašto kultūrą iškyla savasties problema: kiek tie ar kiti reiškiniai, kultūriniai potyriai ar jų realizavimo priemonės yra krašto istorinė savastis ir kiek tai buvo tik svetimos kultūros apraiškos. [Iš leidinio]

ENIn discussing the concept of the book museum in this article it is maintained that one of the most fruitful means of creating the museum is the disclosure of the history of the book as part of the process of culture, which actualizes the cultural heritage, modulates the interpretation of the past. The book must be perceived as a message of certain cultural expression, finally, as a consistent consequence of the world perception of that time. The problem of region and centre awareness in Lithuanian cultural self-consciousness also arises and is discussed in the article. There is also the purpose of the regional museum indicated in the article, i.e. to first of all actualize the cultural layer of the past, which is perceived by the native community as its private experience and historical property. The insights on the possibilities of a book museum in the process of actualizing the cultural heritage are provided and the message is that old books tend to exclude many national or cultural spheres, and in fact, the old book was the form of cultural expression of the elite mainly, although in very rare cases the book was addressed to the public at large. Therefore, it is not by accident that the book museums are oriented towards the church, estate or town culture, since these are the locations, in which the traffic of the book migration is the most intensive and the main creators and consumers are located. It is noted that almost all estate, church, school and town culture in the Grand Duchy of Lithuania is represented in other than the Lithuanian language. The culture of the country being represented through the book faces the problem of property: to what extent either phenomenon, the cultural experience or means of their realization, is the historical property of the region or how much of it is only the manifestation of a foreign culture.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7596
Updated:
2018-12-17 11:09:13
Metrics:
Views: 44    Downloads: 1
Export: