1945-2000 metų lietuvių išeivijos spaudos bibliografija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1945-2000 metų lietuvių išeivijos spaudos bibliografija: recenzija
Alternative Title:
Bibliography of the Lithuanian exile press 1945-2000
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 290-293
Recenzuojama knyga: Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000 2002-2005. 3 t.
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LT2002 metais Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka išleido Lietuvių išeivijos spaudos bibliografiją. Ją parengė Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė ir Eglė Karalienė, spec. redaktorė Stefanija Šimakauskienė, konsultantas doc. dr. Osvaldas Janonis. Leidinyje – 6475 bibliografiniai įrašai. Tai knygos, rankraščio teisėmis išleistos knygos, brošiūros, atspaudai ir smulkioji spauda: lankstiniai, parodų katalogai, koncertų programos, natos, vienkartiniai laikraštėliai ir kiti leidiniai. Dauguma jų peržiūrėti de visu. Medžiaga rodyklėje sugrupuota į dešimt universaliosios klasifikacijos skyrių. Šis medžiagos dėstymo modelis patenkina įvairių sričių specialistų siekį greičiau rasti reikiamos informacijos, o visiems besidomintiems suteikia bendrą išeivijos spaudos produkcijos vaizdą. Daugiausia vietos rodyklėje užima Kalbotyra, filologija ir grožinė literatūra – 2080 įrašų (32,13 proc.), iš jų lietuvių literatūra – 1600 įrašų (24,72 proc.). Bibliografinis aprašas artimas tarptautiniam standartiniam aprašui. Be būtinųjų elementų, jame nurodyta spausdinimo vieta ir spaustuvė, formatas, įrišimas, kaina. Vietovardžiai įrašuose pateikiami autentiška forma. Pasigendama tik pagalbinės vietovardžių rodyklės. Ypač vertingos pastabos apie leidinių turinį. Apraše išvardyti rinkinių autoriai, parodų dalyviai, koncertų programų atlikėjai, skaitovai, programų ir dainų tekstų rengėjai ir kt. Apraše jie pateikiami ta pavardės forma, kuria pasirašė leidinyje, o pagalbinėje asmenvardžių rodyklėje – autentiškos pavardžių formos. Taip sudaroma galimybė atlikti išsamią bibliografinę paiešką pagal asmenvardį.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių išeivija; Spauda; Recenzijos; Lithuanian emigrants; Publications; Bibliography; Review; 1945-2000.

ENIn 2002 Martynas Mažvydas National Library of Lithuania published “Bibliography of the Lithuanian exile press”. It was prepared by S. Vėlavičienė, B. Poškutė and E. Karalienė, spec. editor S. Šimakauskienė, consultant Dr. O. Janonis. The publication contains 6475 bibliographic records. These are books, books published on the rights of manuscripts, brochures, prints and small press: booklets, exhibition catalogues, concert programs, music sheets, onetime newspapers and other publications. Most of them revised de visu. The material in the index is grouped in ten chapters of universal classification. This model for positioning the material enables the specialists of various work fields to find the required information as fast as possible and presents the general picture of the production of the Lithuanian exile press to all interested readers. Linguistics, philology and fiction occupy the largest part of the index – 2080 records (32.13%), of which there are 1600 records of Lithuanian literature (24.72 %). The bibliographic inventory is comparable to the standard international inventory. In addition to the required elements the printing location and publishing house, format, binding and price are indicated there. Place-names in the records are provided in their authentic form. Only the auxiliary index of place-names is missing. The comments on the contents of the publications are of great value. The authors of collections, participants of exhibitions, performers of the concert programs, readers, authors of programs and lyrics, etc. are listed in the inventory. They are listed by that form of the surname which they used to sign in the publication and in the auxiliary index of personal names the authentic forms of their surnames are used. This way the bibliography users are enabled to perform a detailed bibliographic search according to personal names.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7586
Updated:
2018-12-17 11:20:44
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: