Lietuvių spaudos darbuotojų ryšiai su Georgu Sauerweinu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių spaudos darbuotojų ryšiai su Georgu Sauerweinu
Alternative Title:
Relationship of Lithuanian Publishing with Georg Sauerwein
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 262-280
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTVokiečių poligloto, poeto, neskaitlingų tautų interesų gynėjo ir taikos šalininkų judėjimo dalyvio Georgo Sauerweino (1831–1904) tyrimai Europoje vis platesnį mastą įgauna nuo 1990 m., pradėjus organizuoti tarptautinius simpoziumus. Publikacija sudaryta iš mažai žinomų G. Sauerweinui rašytų lietuvių spaudos veikėjų laiškų ir kelių jo paties laiškų. Dauguma tokių laiškų yra laikomi Gronau miesto archyve, veikiančiame kartu su muziejumi (Museum und Archiv der Stadt Gronau am Leine), ir kol kas tebėra lietuvių netyrinėti, vienas buvo užtiktas asmeniniame archyve kitame Vokietijos mieste ir tik trys yra paimti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyno Vilniuje. Pastarieji padeda geriau suvokti G. Sauerweino ryšius su besiformuojančia aušrininkų aplinka.G. Sauerweino ir jam artimų Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojų – spaustuvininkų, knygininkų, leidinių redaktorių, laikraščių bendradarbių – susirašinėjimas apima 1881–1904 metus. Šiuo laikotarpiu labai sparčiai tobulėjo Mažosios Lietuvos rašto kultūra, autorių laiškų ir spaudos leidinių kalba nuosekliai keitėsi veikiama „Auszros“ ir „Varpo“ skleidžiamų naujovių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių spaudos istorija; Lietuvių kalbos istorija; Lietuvių ir vokiečių kultūriniai ryšiai.

ENResearch on the work of Georg Sauerwein (1831-1904), a German polyglot, poet, defender of the interests of small nations and participant in the peace movement, has been growing in Europe since 1990 when international symposiums started to be organised. This publication is comprised of little-known letters of figures in Lithuanian publishing written to Georg Sauerwein and a few of his own letters. Most of these letters are kept in the city archives of Gronau, where there is also a museum (Museum und Archiv der Stadt Gronau am Leine), and up until today the Lithuanian letters have not been researched. One letter was found in a personal archive in another German city, and only three letters have been taken from the manuscript collection of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius. The latter letters help to better understand Georg Sauerwein’s relationship with the environment of national revival participants that was forming at the time. Correspondence between Georg Sauerwein and those working in Lithuanian publishing in Lithuania Minor that were close to him, including printing house owners, bookstore owners, publication editors and journalists covers the period 1881-1904. In this period, the written culture of Lithuania Minor improved very quickly, with the language of the printed publications and the authors’ letters constantly changing under the influence of new developments spread by the newspapers Auszra and Varpas.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7583
Updated:
2018-12-17 11:20:44
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: