Užrašas autoriaus dovanotoje knygoje : autografas ar donacinis įrašas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užrašas autoriaus dovanotoje knygoje: autografas ar donacinis įrašas?
Alternative Title:
Inscription in the book donated by an author: an autograph or a donation record?
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 105-112
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTĮrašas knygoje – knygos nuosavybę liudijanti žyma. Šio straipsnio tikslas yra apsvarstyti autoriaus dovanotos knygos įrašo pavadinimą. Keliamas klausimas, ar šios nuosavybę liudijančios žymos vadintinos autografais, ar dotaciniais įrašais. Siekiant atsakyti į šį klausimą, pasitelkus vokiečių, prancūzų, britų, lenkų, rusų, lietuvių enciklopedinius leidinius, tokius kaip „Harrod’s librarians’ glossary“, „Manuel de bibliophilie“ ir kt., pateikiama teorinių aspiracijų, susijusių su autoriaus užrašais, taip pat ir nemažai pavyzdžių, įrodančių, kad ranka atliktos inskripcijos autoriaus dovanotoje knygoje sudaro reikšmingą raštijos ir apskritai kultūros paveldo dalį ir atlieka pažintinę, komunikacinę funkcijas. Prieinama prie išvados, kad knygos autoriaus „autografas“, jei įrašytas „manu auctoris“, yra ir „donacinis (dovanojimo) įrašas“, nes reiškia dovanojimo aktą. Straipsnio autorės manymu, abu šie pavadinimai vienodai tinkami ir iškalbingi ir juos abu galima vartoti kaip sinonimus. Siūlomas ir trečias apbūdinimas – „autografas-dedikacija“, liudijantis autoriaus ranka leidinio egzemplioriuje įrašytą paskyrimą kuriam asmeniui.Reikšminiai žodžiai: Knygos nuosavybės ženklų istorija; Knygos ženklų terminijos problemos.

ENAn inscription in a book is a mark of book ownership. The aim of the article is to discuss the name of an inscription in a book received as a gift from its author. The author raises the question whether the ownership marks should be listed as autographs or dedications. In order to answer the question, the author cites German, French, British, Polish, Russian and Lithuanian encyclopaedic publications, such as Harrods Librarians’ Glossary, Manuel de Bibliophilie, etc., and provides theoretical aspirations related with author’s inscriptions, as well as many examples proving that hand-written inscriptions in a book given by the author make a significant part of heritage of writing and culture in general and perform a cognitive and communication functions. A conclusion is drawn that an “autograph” by the author of the book written in manu auctoris is a donation inscription and stands for the act of granting. In the author’s opinion, both of these names are equally suitable and can be used as synonyms. The third definition is also proposed – autograph-dedication that testifies a dedication in a copy of a publication to a specific person.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Knygos / Petras Jakštas ; parengė, įvado straipsnį ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius : Petro ofsetas, 2003. 169 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7573
Updated:
2018-12-20 23:01:08
Metrics:
Views: 156    Downloads: 7
Export: