Kudirkos Naumiestis. Šv. Kryžiaus Atradimo ir Išaukštinimo bažnyčia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kudirkos Naumiestis. Šv. Kryžiaus Atradimo ir Išaukštinimo bažnyčia
Alternative Title:
Naumiestis Church of the Holy Cross Discovery and Apotheosis
Keywords:
LT
Vladislavovas; Kudirkos Naumiestis; Naujamiestis; Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma Kudirkos Naumiesčio (XVII-XIX a. vadinto ir Vladislavovu, Naumiesčiu) Šv. Kryžiaus Atradimo ir Išaukštinimo bažnyčia. Šios bažnyčios įkūrimas ir didelė jos istorijos dalis susijusi su senosios regulos karmelitų vienuolynu. 1642 m. pastatyta koplyčia perduota senosios regulos karmelitų konvento žinion. 1644 m. karalienė Cecilija Renata, vėlesniuose dokumentuose vadinta šios bažnyčios ir vienuolyno įkūrėja, skyrė konventui 400 auksinų metinį mokestį. 1680 m. Vladislavovo karmelitai pasistatė naują medinę bažnyčią. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1783-1787 m. 1805 m. panaikinus vienuolyną bažnyčia liko vien parapijine. 1807 m. pastatyta mūrinė klebonija. XIX a. Naumiesčio parapija buvo didžiausia dekanate. Parapijoje veikė nemažai brolijų (Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Švč. Trejybės, Švč. Jėzaus Širdies ir kt.), buvo švenčiami Šv. Kryžiaus Atradimo, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo, Karmelio Švč. Mergelės Marijos, Šv. Juozapo ir kt. atlaidai. Po 1803 m. gaisro smarkiai nukentėjusios bažnyčios remontas užtruko iki 1821 m. Vėliau ne kartą remontuota. Kun. dekano Saliamono Olekos klebonavimo metais (1878-1920) įsigyta daugelis iki šiol bažnyčią puošiančių paveikslų, visi altoriai įgavo dabartinį vaizdą, atlikta daug remonto darbų klebono, kunigų ir parapijiečių lėšomis. Bažnyčia labai nukentėjo II pasaulinio karo metu: sudegė stogas, nugriuvo bokštai; pamaldos perkeltos į kapų koplyčią. XX a. II p.-XXI a. pr. remontuotas stogas, bažnyčia kelis kartus dažyta iš lauko ir vidaus, restauruoti altoriai, vargonų prospektas, įstatyti vitražai, užsakyti nauji varpai.Reikšminiai žodžiai: Kudirkos Naumiestis; Vladislavovas; Naujamiestis; Bažnyčios istorija; Bažnyčių architektūra; Brolijos; History of the Church; Architecture of church; Brotherhood.

ENThe article describes Kudirka Naumiestis (in the 17th-18th c. called Vladislavovas, Naumiestis) the Church of the Holy Cross Discovery and Apotheosis. The foundation of this church and a major part of its history is related to the Carmelite monastery. The chapel built in 1642 was submitted to the hands of the Carmelite Convention. In 1644 the queen Cecilia Renata, in later documents referred to as a founder of this church and monastery, allotted an annual fee of 400 of gold. In 1680 the Carmelites of Vladislavov built a new wooden church. The present church was built in 1783-1787. In 1805 after the abolishment of the monastery, the church became a parish church. A brick presbytery was built in 1807. In the 19th c. the Naumiestis parish was the largest in the deanery. There were some brotherhoods operating in the parish (the Holy Virgin Mary Škaplierinė, the Holy Trinity, the Sacred Heart of Christ and other). The parish also celebrated the feasts of the Holy Cross Discovery and Holy Cross Apotheosis, Holy Virgin Mary, Saint Joseph and other. The church was severely damaged after the 1803 fire. Its renovation lasted until 1821 m. It had been renovated several times later on. During the service of the dean Saliamonas Oleka (1878-1920) many paintings that remained in this church to date were bought. All altars were renovated and a great part of renovations were budgeted by the dean, priests and parishioners. The church suffered during the years of the Second World War: the roof burned down, turrets collapsed; the service was relocated to the graveyard chapel. In the second half of the 20th and in the early 21st c. the church was repainted and renovated.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7565
Updated:
2014-04-28 20:55:17
Metrics:
Views: 51
Export: