Lietuvių mokslo draugijos ryšiai 1918-1938 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mokslo draugijos ryšiai 1918-1938 m
Alternative Title:
Relations of the Lithuanian Science Society in 1918-1938
In the Journal:
Istorija [History]. 2003, Nr. 55, p. 40-46
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis rankraštiniais ir skelbtais šaltiniais siekiama išskirti esminius Lietuvių mokslo draugijos 1918-1938 m. mokslinių ryšių bruožus, aptarti jų reikšmę to meto mokslo visuomenei. Lietuvių mokslo draugijos korespondencijos ir kitų šaltinių analizė rodo, kad nuo 1918 m. iki jos veiklos sustabdymo 1938 m. tai nebuvo uždara ar tik Vilniaus krašto lietuvių aplinkoje švietėjiška veikla apsiribojanti organizacija. Net Vilniaus okupacijos sąlygos nepajėgė jos izoliuoti, panaikinti mokslininkų sąveikos tęstinumo. Tarptautinėje sąveikoje Draugija naudojo įvairiose šalyse gyvenančių ir dirbančių lietuvių bei kitataučių mokslininkų ryšius, taip pat formalius tarptautinius kanalus. LMD palaikė dalykiškus ir racionalius kontaktus su Vilniaus krašto mokslinėmis organizacijomis bei įstaigomis. Įvairių šalių mokslininkų ir jų institucijų ryšiai buvo panaudoti ne tik Nepriklausomos Lietuvos bei užsienio mokslininkų, kultūros veikėjų aptarnavimui, bet ir LMD veiklos ir įvaizdžio tvirtinimui, fondų plėtimui. Straipsnyje konstatuojama, kad Lietuvių mokslo draugija, nepaisant finansinių sunkumų bei lenkų administracinio spaudimo, išliko tarptautinės mokslinės-kultūrinės sąveikos centru. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių mokslo draugijos 1918-1938 m.; Lithuanian scientific communities in 1918 -1938.

ENBased on handwritten and published sources, the paper seeks to identify essential features of scientific relations of the Lithuanian Science Society (the LSS) in 1918-1938, and to discuss their importance for the scientific community of that time. Analysis of correspondence and other sources of the Lithuanian Science Society indicate that from 1918 to its suspension in 1938 the society a closed organisation or that limited to educative activities among Lithuanians of the Vilnius area. Even the conditions of Vilnius’ occupation failed to isolate or eliminate the continuity of scientists’ relations. On the international scale, the society made use of relations between Lithuanian and other scientists residing and working in various countries, as well as official international channels. The LSS maintained business ties with scientific organisations and institutions of the Vilnius area. Relations between scientists and institutions of various countries were used not only to provide service to scientists and men of culture of Independent Lithuania and foreign countries but also to build the LSS activities and image and to enlarge the funds. The paper states that the Lithuanian Science Society remained a hub of international scientific-cultural relations despite its financial difficulties and the pressure from the Polish administration.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
  • LMD leidybinė veikla / Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė. Mokslo ir technikos raida. 2009, t. 1, Nr. 1, p. 124-138.
  • Sugrįžti prie Vydūno : straipsniai, esė, pokalbiai / Vacys Bagdonavičius. Vilnius : Kultūra, 2001. 525 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7556
Updated:
2018-12-17 11:09:09
Metrics:
Views: 29    Downloads: 13
Export: