Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės teisės bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės teisės bruožai
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 52, p. 14-23
Keywords:
LT
Diplomatija / Diplomacy; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės istorija / History of law; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTTeisė - fenomenas, kurio esmė ir reikšmė interpretuojama įvairiai. Bet kuriuo atveju, teisė yra kur kas daugiau nei taisyklių ar teisminių precedentų rinkinys. Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, pirmasis, seniausias nerašytinės teisės šaltinis buvo bendroji žmonių sąmonė, įpročiai, papročiai ir tradicijos. Papročių teisė Lietuvoje buvo vyraujantis pozityviosios teisės šaltinis, istoriškai pirmoji kunigaikščio valios ribojimo teisinė norma. Kol visuomeniniai santykiai buvo nesudėtingi, papročių teisės pakako. Mindaugo ir jo įpėdinių supratimu, valstybė buvo kunigaikščio ir jo šeimos nuosavybė. Mindaugo veikimo būdai atitiko šią papročių teisę. Tačiau kai Mindaugas išties nusikalto tos teisės principams - panoro savo vasalo Daumanto žmonos, buvo nubaustas... XIII a. antrojoje pusėje prie didžiojo kunigaikščio, kurio valdžia tapo paveldima, susiformavo Taryba - patariamoji institucija (jos sudėtis nepastovi). Iki XIV a. Lietuva virto didele ir daugiataute. Nors didžiojo kunigaikščio valia ir buvo įstatymas, tačiau negalėjo peržengti veikiančių papročių, kurie LDK regionuose buvo skirtingi. Priėmus krikščionybę, socialinių ir ekonominių santykių teisinio reguliavimo sistema Lietuvoje buvo reorganizuota. Valstybės teisės sistemoje buvo įtvirtinta viešoji ir privačioji teisės. Prasidėjo intensyvi visuomenės diferenciacija - luomų atsiribojimas, formavosi visuomenė, turinti visus viduramžių visuomenės požymius.Reikšminiai žodžiai: Teisės teorija; Teisės tradicijos; Lietuvos teisės istorija (iki XIV a. pab.); Papročių teisė; Mindaugas; Gedimino diplomatijos dokumentai; LDK teisės sistemos; Romėnų teisė; Pamedės (Prūsų) teisynas; Rašytinė teisė; Testamentas; Jogailos privilegijos; Vilniaus vyskupija; Katalikų bažnyčia; Magdeburgo teisė; Vilnius.

ENLaw is a phenomenon, the essence and significance of which is interpreted in different ways. In any case, law is more than just a collection of rules and legal precedents. As in other countries, in Lithuania the first and the oldest source of non-written law was the common consciousness of the people, as well as habits, customs and traditions. The common law in Lithuania was the prevalent source of the positive law and historically the first legal norm of limitation of the will of the duke. While social relations were not complex, the common law was enough. In the understanding of Mindaugas and his successors, the state was the property of the duke and his family. The ways of activities of Mindaugas corresponded to the said common law. However, when Mindaugas himself offended the principles of such law – desired his vassal Daumantas’s wife, he was punished for that. In the second half of the 13th century an advisory institution – the Council, was formed by the Grand Duke, whose power became inheritable (the composition of the Council was not constant). Before the 14th century Lithuania became a big multinational country. Although the will of the Grand Duke was the law, his orders could not surpass the existing habits, customs and traditions, which were different in different regions of the Grand Duchy of Lithuania. Upon introduction of Christianity, the system of legal regulation of social and economic relations in Lithuania was reorganized. Public and private law was consolidated in the legal system of the state. The intensive differentiation of the society, i. e. emergence of castes, and formation of the society, characterized with all the traits of a medieval society has commenced.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7479
Updated:
2018-12-17 10:58:45
Metrics:
Views: 60    Downloads: 16
Export: