Darbo apmokėjimui įtaką darančių veiksnių sisteminis vertinimas Lietuvos verslo organizacijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo apmokėjimui įtaką darančių veiksnių sisteminis vertinimas Lietuvos verslo organizacijose: disertacija
Alternative Title:
Systematic evaluation of factors affecting the remuneration for work in Lithuanian business organization
Publication Data:
Vilnius, 2013.
Pages:
1 pdf (262 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2009-2013 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Darbo apmokėjimas; Darbo užmokestis; Veiksniai; Įtaka; Motyvacija; Remuneration for Work; Wage; Factors; Influence; Motyvation.
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Įtaka; Motyvacija / Motivation; Veiksniai.
Summary / Abstract:

LTIšorinės ir vidinės organizacijos aplinkos veiksnių kontekste darbo apmokėjimas suprantamas gana siaurai ir nepakankamai kryptingai, o teoriniai modeliai, jų taikymo praktika neatitinka darbo apmokėjimui verslo organizacijose keliamų šiuolaikinės darbo rinkos reikalavimų. Disertacijoje nagrinėjama problema susijusi su darbo apmokėjimo sistemos kūrimu verslo organizacijoje, greitai kintant išorinei ir vidinei aplinkai stiprėjančios konkurencijos sąlygomis, t.y. kuriant darbo apmokėjimo sistemą, nepakankamai akcentuojama išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių įtaka, dažniausiai atsižvelgiama tik į pavienių veiksnių poveikį, o ne sistemiškai įvertinamas visų veiksnių poveikis, suderinant vidinius verslo organizacijos ir išorinės aplinkos įtaką darančius veiksnius. Remiantis moksliniais sisteminiais principais, disertacijoje darbo apmokėjimui įtaką darantys veiksniai analizuojami kaip tam tikros visumos komponentai – atskiros grupės sudarytos iš pogrupių (susijusių tarp savęs ir su visuma). Disertacijoje iškeltas tikslas: sukurti išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių, darančių įtaką darbo apmokėjimui, sisteminio vertinimo modelį, įgalinantį objektyviai įvertinti santykinę kiekvieno veiksnio ir veiksnių grupių (pogrupių) daromą įtaką. Pirmojoje disertacijos dalyje pateiktas darbo apmokėjimui įtaką darančių veiksnių teorinio modelio formavimas, antrojoje dalyje išgryninta kompleksinio tyrimo metodika, kurio rezultatai susisteminti trečiojoje darbo dalyje.

ENIn the context of the factors affecting the external and internal organization environment, remuneration for work is understood rather narrowly and insufficiently straight, whereas the theoretical models and the application thereof is incompatible with the modern requirements set for remuneration for work in business organizations. The dissertation touches upon the problem of the lack of emphasis on the influence of factors affecting the rapidly changing internal and external environment as the competition increases in the creation of a remuneration system, i.e. certain individual factors are usually emphasized more, instead of taking into account the systematic evaluation of all factors, combining both the internal factors of business organizations as well as the factors of external environment. According to systematic scientific principles, in this dissertation the factors affecting the remuneration for work are analysed as components of certain entirety – separate groups made up of certain sub-groups (interrelated and related to the entirety). Aim of the dissertation: to identify the internal and external environment factors influencing remuneration for work, develop a systematic evaluation model, which would allow for an objective evaluation of relative influence of each of the factors or groups (sub-groups) of factors. In the first part of dissertation theoretical background of systematic evaluation model on factors affecting the remuneration for work is explained, in the second part research methodology is clarified and complex research based on this methodology is structured in the third part.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74348
Updated:
2022-01-07 18:24:25
Metrics:
Views: 39    Downloads: 10
Export: