Engelis als Herausgeber von Lysius. Ein Beitrag zur Ausgabe des litauischen Katechismus von 1722

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Engelis als Herausgeber von Lysius. Ein Beitrag zur Ausgabe des litauischen Katechismus von 1722
Alternative Title:
  • Engelis - publisher of Lysius. Description of publishing the translation of Catechism into Lithuanian of 1722
  • Engelis kaip Lysiaus leidėjas. Apie lietuviško katekizmo 1722 m. leidimą
Keywords:
LT
Istorinis kontekstas; Katekizmai; Skirtumas; Struktūros pakeitimas.
Summary / Abstract:

LTMokslininkas, Pizos universiteto profesorius, Pietro Umberto Dini straipsnyje tyrinėja Katekizmo, kurį Heinrichas Johannas Lysius (1670–1731) rašė Tilžėje, rankraštį (1719). Gabrielius Engelis (1685–1761), rengdamas spaudai šį liuteronų Mažojo Katekizmo (1722) lietuvišką vertimą, vadovavosi skirtingais šio veikalo redagavimo principais. Iš pirmo žvilgsnio skirtumai nežymūs, abu tekstai atrodo beveik identiški. Tačiau straipsnio autorius, tyrinėdamas ir rengdamas istorinį-kritinį Engelio Katekizmo leidimą, pastebėjo ir konstatavo gana aiškių abiejų tekstų neatitikimų. Detali lyginamoji analizė, ypač Credos, leido nustatyti Engeliui priskiriamus teksto pakeitimus ir identifikuoti korektūros tipologiją. Palyginus Lysiaus ir Engelio Katekizmų Credo skyrių su ankstesniais jo lietuviškais, latviškais ir prūsiškais vertimais, kurie atitiko keletą vokiškų variantų, Lysius mažiau sekė paplitusia liuteronų tradicija. Ja buvo grindžiamas Merkelio Petkevičiaus (apie 1550–1608) m. evangelikų reformatų Katekizmas.Reikšminiai žodžiai: Katekizmai; Istorinis kontekstas; Tyrimų istorija; Skirtumas; Struktūros pakeitimas.

ENA researcher, professor of the University of Pisa, Pietro Umberto Dini explores in this article the manuscript of Catechism (1719) written by Heinrich Johann Lysius (1670–1731) in Tilsit. In preparing for publication Lithuanian translation of this Protestant Catechism (1722), Gabriel Engel (1685–1761) followed different principles of editing this work. At first sight, discrepancies are slight, both texts look almost identical. However, during research and preparation of historical-critical edition of Engel’s Catechism, the article’s author noticed and recorded rather pronounced discrepancies between both texts. A detailed comparative analysis, especially Credos, helped to track text changes attributed to Engel ir identify proof-reading typology. By comparing Lysius’ and Engel’s Catechism Credo section with its earlier Lithuanian, Latvian, and Prussian translations, which corresponded to a number of German alternatives, one observes that Lysius less strictly followed widespread Protestant tradition. The tradition underpinned Merkelis Petkevičius’ (around 1550–1608) Evangelical Protestant Catechism.

Related Publications:
Die Reste des verschollenen Königsberger Exemplars des handschriftlichen Lysius-Katechismus (1719) / Ona Aleknavičienė. Linguistica Baltica. 2001, vol. 9, p. 7-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7420
Updated:
2020-03-09 09:57:09
Metrics:
Views: 17
Export: