Teisėjo vaidmuo aiškinant teisę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisėjo vaidmuo aiškinant teisę: disertacija
Alternative Title:
Role of the judge in interpreting law
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
1 pdf (246 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2010. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Teisės aiškinimas; Teisėjo vaidmuo; Teisėjo diskrecija; Interpretation of law; Role of the judge; Discretion of the judge.
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science; Teisininkai / Legal profession.
EN
Discretion of the judge; Interpretation of law; Role of the judge.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – teisėjo įgaliojimai (diskrecija) aiškinant teisę daryti įtaką jos turiniui. Teisėjo daromas poveikis teisės turiniui tiriamas išryškinant teisėjo ir teisės santykį, žvelgiant iš teisės atradimo / kūrimo perspektyvos. Naudojant socialiniams mokslo darbams įprastus tyrimo metodus, remiantis sistemine analize įgyvendinamas disertacijos tikslas – išnagrinėti, palyginti ir įvertinti skirtingus teisėjo vaidmens aiškinant teisę modelius. Disertacijoje pateikiamos apibendrinamosios išvados, rodančios, kad pozityvistinis teisėjo vaidmens aiškinant teisę modelis, kurio laikantis teisėjas pripažįstamas išimtinai įstatymų leidėjo sukurtos teisės aiškintoju, nėra pakankamas teismo atliekamoje teisės aiškinimo veikloje. Šį nepakankamumą lemia kalbos ir interpretavimo taisyklių neapibrėžtumas, teisinio teksto kūrėjo ribotumas, įstatymų leidybos netobulumai, teisėjo pareiga atsižvelgti į visuomeninių santykių kaitą ir reikalavimas priimti teisingumo, protingumo, sąžiningumo ar proporcingumo standartus atitinkantį teismo sprendimą. Teisėjas neišvengiamai turi būti pripažįstamas įstatymų leidėjo partneriu, teisės ginamų vertybių saugotoju ir garantu, tam tikra apimtimi kūrybiškai prisidedančiu prie teisės turinio formulavimo, todėl priimtiniausias teisėjo vaidmens aiškinant teisę modelis yra teisėjo galios naudotis turininguoju teisės aiškinimu pripažinimas. Turiningasis teisės aiškinimo būdas, integruojantis įvairias šio aiškinimo ,,atmainas“ (teisės aiškinimą, remiantis teisės principais, teisės ginamomis vertybėmis, teisinio reguliavimo tikslais), suteikia galimybę įveikti pozityvistinio modelio nepakankamumą, kartu užtikrinant apibrėžtą ir prognozuojamą teisėjo atliekamo teisės aiškinimo rezultatą.

ENThe object of the doctoral thesis is judge’s authority (discretion) to have influence on the content of law when interpreting it. The aim of the thesis has been implemented by using research methods that are common for the social scientific studies and with reference to the systematic analyses – different models of the role of the judge in interpreting law have been analyzed, compared and evaluated. The doctoral thesis offers resumptive conclusions, arguing that the positivistic model of the role of the judge in interpreting law, according to which judges are considered to be interpreters of law established exclusively by legislature, is insufficient in the activity of interpreting law performed by courts. This insufficiency is caused by the indeterminacy of rules of text interpretation, limitation of the establisher of legal text, imperfection of the legislature process, judges’ obligation to take into account changing public relations as well as requirements to make a court decision, corresponding with justice, rationality, honesty and proportionality. Judges should be inevitably accepted as partners of legislators, protectors and guarantees of law-protected values, creatively attributing to the formulation of the law content to a certain extent, so the most acceptable model of the role of the judge in interpreting law is the acceptance of judges’ power to make use of thoughtful disquisition of legal text. Thoughtful disquisition of legal text, integrating different kinds of this interpretation (interpretation of law, based on principles of law, law-protected values and aims of legal regulation), provides a possibility of solving the insufficiency of the positivistic model of the role of the judge in interpreting law, herewith ensuring a definite and predictable result of judges‘ interpretation of law.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74041
Updated:
2022-01-25 15:49:45
Metrics:
Views: 60    Downloads: 7
Export: