Lietuviškosios psichologinės gerovės skalės struktūra: suaugusiųjų imties analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškosios psichologinės gerovės skalės struktūra: suaugusiųjų imties analizė
Alternative Title:
Structure of Lithuanian Psychological Well-being Scale in adults’ sample
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2013, t. 23, Nr. 2, p. 58-65
Keywords:
LT
Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti platesnio amžiaus suaugusiųjų imties PG struktūrą, taikant Lietuviškąją psichologinės gerovės skalę (LPGS). Tyrime dalyvavo 528 18–67 metų (M=29,5; SD=11,1) asmenys, iš jų 224 (42,4%) vyrai, 303 (57,4%) – moterys, vienas tyrimo dalyvis (0,2%) lyties nenurodė. Naudota originali Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė (LPGS): pirminiame tyrimo etape – skalė iš 132 teiginių, iš jų 117 skirti gerovei įvertinti. Vėlesniuose analizės etapuose buvo pašalinta dalis teiginių, galutinėje Lietuviškosios psichologinės gerovės skalės analizėje naudotas 61 teiginys. Atlikta faktorių analizė, patikrintas skalės vidinis suderinamumas, apskaičiuoti vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai, koreliacijos tarp subskalių. Analizės metu nustatyta septynių faktorių struktūra. Išskirtieji faktoriai: Optimizmas / kontrolė; Pasitenkinimas pragyvenimo lygiu; Negatyvus emocingumas; Pasitenkinimas šeima ir artimaisiais; Pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais; Pasitenkinimas fizine sveikata; Pasitenkinimas darbu. Dar du teiginiai, susiję su pasitenkinimu gyvenimu Lietuvoje, į faktorių analizę nebuvo įtraukti, juos siūloma analizuoti atskirai. Išskirtos subskalės pasižymėjo priimtinomis Cronbach alpha reikšmėmis (0,792 – 0,892). Visos subskalės tarpusavyje siejosi teigiamai, tai vienas iš argumentų, patvirtinantis subskalių validumą. Nustatytoji septynių faktorių struktūra buvo panaši į gautąją ankstesnio tyrimo metu studentų imtyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Faktorinė analizė; Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė; Psichologinė gerovė; Factor analysis; Lithuanian Psychological Well-Being Scale; Psychological well-being.

ENAim – to analyse the structure of the Lithuanian Psychological Well-Being Scale (LPGS) in adults’ sample. Material and methods. 528 subjects from 18 till 67 (M=29,5; SD=11,1) years old participated in the study. 224 of them (42,4%) were males, 303 (57,%) – females. One participant (0,2%) did not indicated his / her gender. The Lithuanian Psychological Well-Being Scale (LPGS) was used. In the preliminary stage of the study scale consisted of 132 items from wich 117 of them were aimed to assess the psychological well-being. In the later stages of analysis part of the items were removed. In the final stage of analysis 61 item was used. Methods of statistical analysis: factor analysis, Cronbach's alpha, correlational analysis, descriptive statistics. Results. The structure of seven factors was obtained during the analysis. Factors: Optimism / control; Satisfaction with living standard; Negative emotionality; Satisfaction with family and relatives; Satisfaction with interpersonal relationships; Satisfaction with physical health; and Satisfaction with job. Two items, related to subscale Satisfaction with living in Lithuania, were not included into factor analysis. They can be analysed separately. The subscales had satisfactory level of Cronbach's alpha (0,792 – 0,892). All subscales had positive inter-correlations. The direction and strength of the correlations confirmed the validity of the LPGS. The obtained factor structure was similar to the one obtained in the student’s sample. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2013.046
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71704
Updated:
2021-02-25 09:43:25
Metrics:
Views: 57    Downloads: 13
Export: