Pasitikėjimas žodžiu skaitymo teorijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimas žodžiu skaitymo teorijose
Alternative Title:
Confidence in word in theories of reading
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 123-127
Summary / Abstract:

LTXX a. pasižymi žodžio ir skaitymo sampratų įvairove: nuo marksistinės tradicijos teoretikų formuojamo įtariojo skaitymo, – kai žodžio galia neabejojama, tačiau ji redukuojama iki tekste paslėptos ideologinės galios, kovojančios dėl įtakos sferų visuomenėje, – iki referentinės žodžio funkcijos neigimo, – kai neigiamas ryšys tarp literatūrinės ir neliteratūrinės tikrovių (suponuojant išvadą, kad apie bet ką galima pasakyti ar parašyti bet ką, o žodį suvokiant kaip interpretacinio manipuliavimo objektą, interpretacinio malonumo pretekstą). Tarp šių kraštutinumų (neomarksizmo ir dekonstrukcijos) literatūros teorijų pasaulyje matyti įdomi įvairovė: modernizuota literatūros istorija, klasikinė ir egzistencinį matmenį įgavusi hermeneutika, skaitytojo reakcijos kritika ir kt. Straipsnio tikslas – struktūruoti šiuolaikinėje literatūros teorijoje matomas skaitymo sampratas. Išryškinama, kaip kraštutinio reliatyvizmo filosofijai atstovaujančios koncepcijos, teksto reikšmę laikančios vien tik skaitytojo sąmonės ar/ir kultūrinio kodo padariniu, rungiasi su nuosaikesnėmis sampratomis, teigiančiomis žodžio, kūrinio, autoriaus įsteigtą/steigiamą prasmę turint tam tikro laipsnio objektyvumo. Prasmę teigiančios literatūros teorijos, svarstydamos skaitytojo vaidmenį teksto suvokimo procese, įspėja, kad siekdamas mokslinio tikslumo ir objektyvumo, kritikas pirmiausia turėtų remtis tyrinėjamo objekto prigimtimi, o ne jo poveikiu subjektui. Skaitymo aktas suvokiamas kaip kelionė į kito pasaulėvoką ir kaip bendravimo nuotykis, galintis turėti reikšmingų padarinių abiem santykio dalyviams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaitymo sampratos; Skaitymo aktas; Interpretacinė bendruomenė; Fenomenologinė hermeneutika; Skaitytojo patirtis.

ENThe 20th century is noted for its variety of theories about words and reading: from traditional Marxist suspicious reading, – in which the power of words is not doubted, but the focus is on searching for the surreptitious ideological power of the text, as part of the ongoing struggle for spheres of influence in society, – to the denial of the referential power of words, – whereby the link between literary and non-literary realities is denied (based on the premise that one can say whatever one wishes about anything, and words are conceived as objects of interpretative manipulation, a pretext for interpretational pleasure). Between these two extremes (neo-Marxism and deconstruction), an interesting range of literary theories is to be found in the world: modernised literary history, hermeneutics with its classical and existential yardsticks, reader reaction critiques, etc. The purpose of the article is to structure the theories of reading to be found in modern literary theory. It clarifies how extremist concepts of the philosophy or relativism, which hold the meaning of a text to be nothing more than a product of the reader’s consciousness and/or his cultural code, compete alongside more moderate ideas that recognise a degree of objectivity in the meaning of the words used and texts created by authors. Literary theories that affirm the possibility of objective meaning/value, while taking into consideration the role of the reader in the comprehension process, warn that literary critics, in their quest for academic precision and objectivity, need to focus first of all on the nature of the object of study, not on its effect on the subject (the reader). The act of reading is conceived as a journey into another person’s world view and therefore as a form of communication, which can have meaningful effects for both parties in the relationship.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/717
Updated:
2018-12-20 23:04:11
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: