Studentų patirtinis mokymasis mokslo taikomųjų tyrimų praktikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų patirtinis mokymasis mokslo taikomųjų tyrimų praktikoje
Alternative Title:
Students experiential learning in the scientific applied research practice
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2012, t. 22, Nr. 5, p. 40-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Patirtinis mokymasis; Refleksija; Studijos; Taikomieji tyrimai; Applied sciences; Experiential learning; Reflection; Studies.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Patirtinis mokymasis; Refleksija; Taikomieji tyrimai.
EN
Applied sciences; Experiential learning; Reflection.
Summary / Abstract:

LTStudentų dalyvavimas mokslo taikomuosiuose tyrimuose yra reglamentuojamas tarptautiniuose ir nacionaliniuose normatyviniuose švietimo dokumentuose. Dėstytojai vykdydami mokslo taikomąją veiklą tobulėja kaip tyrėjai, tyrimų rezultatus naudoja studijų proceso ir profesinės praktikos tobulinimui. Šiuolaikinių studijų kontekste reikšmingas vaidmuo turi būti skiriamas patirtiniam mokymuisi ir patirties refleksijai, kaip ugdymo metodologijai. Tampa aktualu rengti kritiškai, reflektyviai mąstantį specialistą, gebantį prisitaikyti kintančiame veiklos pasaulyje, atpažinti ir reflektuoti socialines ir profesines problemas praktikoje, jas spręsti. Tyrimo tikslas - atskleisti studentų dalyvavimo taikomųjų tyrimų praktikoje patirtį, apibrėžiant refleksijos kaip patirtinio mokymosi metodologijos taikymo studijose svarbą. Tyrime dalyvavo II kurso bendrosios praktikos slaugos ir akušerijos studijų programų studentai, studijuojantys chirurginės slaugos dalyką. Todėl šių studentų įtraukimas į chirurginių pacientų apklausą glaudžiai siejasi su studijų dalyko tikslais ir uždaviniais. Tyrimo metodas – nestruktūruota refleksija raštu. Studentai, dalyvaudami mokslo taikomajame tyrime, išgyveno teigiamus patyrimus, kurie buvo susieti su: motyvuotu susidomėjimu įvairiais klinikiniais atvejais, geranoriškai nusiteikusiais pacientais bei leido empatiškai įsijausti į paciento situaciją. Studentų įtraukimo į mokslo taikomąją veiklą ir patirtinio mokymosi derinimas leidžia pasiekti dėstomo dalyko tikslų, studentams metodologiškai pasirengti tyrimams, įgyti teigiamos patirties, kuri siejama su asmeninių savybių ir profesiniu tobulėjimu. [Iš leidinio]

ENStudent involvement in scientific applied research is regulated by international and national normative documents. Teachers participating in scientific research develop their competence as researchers, and employ the results of their research for the development of study process and professional practice. In the context of modern studies a significant role should be given to the experiential learning and experience reflection as an educational methodology. It is becoming relevant to develop a critically and reflectively thinking professional who is able to adapt in a changing world of work, to recognize and reflect social and professional issues in practice, and to solve them. The objective of the study was to reveal the experience of student participation in applied research by defining the importance of reflection employed in the process of studies as the methodology of experiential learning. The participants of the research were second year general practice nursing and midwifery students studying surgical nursing. Therefore, the incorporation of these students into the surgical patient survey was closely related to the study subject aims and objectives. The research method was unstructured written reflection. The students, who participated in this applied research study, had positive experiences that were related to a justified interest in various clinical situations, and benevolent patients who let the students empathize with the patient‘s situation. The coordination of student involvement in the development of scientific applied activities and experiential learning results in achieving study subject aims, helps the students to prepare methodologically for the research, and provides students with positive experience that is necessary for personal and professional development. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
The Problem of non-formal adult education quality service provision in local municipalities of Lithuania / Irena Zemaitaityte, Alina Petrauskiene. Society. Integration. Education 2021, vol. 4, p. 251-262.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71640
Updated:
2021-02-25 09:43:30
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: