Krizės konceptas lietuvių ir vokiečių kalbose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krizės konceptas lietuvių ir vokiečių kalbose: disertacija
Alternative Title:
The Crisis concept in Lithuanian and German
Publication Data:
Šiauliai, 2015.
Pages:
1 pdf (195 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2011-2015 metais Šiaulių universitete. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2016. Bibliografija.
Keywords:
LT
Konceptas; Krizė; Metafora; Pasaulėvaizdis.
EN
Concept; Crisis; Metaphor; World view.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – krizės koncepto raiška lietuvių ir vokiečių kalbose. Tyrimo tikslas – atskleisti ir palyginti krizės konceptualizavimo ypatumus lietuvių ir vokiečių kalbų viešajame diskurse. Analizuojamas pastarųjų dviejų dešimtmečių Lietuvos ir vokiškai kalbančių šalių viešasis diskursas. Pagrindinis tyrimo metodas yra konceptualiųjų metaforų analizė remiantis šiuolaikine metaforos teorija (angl. Contemporary Theory of Metaphor). Disertacijoje derinamos skirtingų lingvistikos tradicijų koncepto tyrimo nuostatos, įprastas konceptualiųjų metaforų teorijos instrumentarijus papildomas naujesne komunikacinės metaforos koncepcija (angl. Deliberate Metaphor Theory). Pastaroji padeda pažvelgti į konceptualiąsias krizės metaforas ne tik mąstymo ir kalbos lygmenyse, bet ir diskurse. Ginamieji disertacijos teiginiai: 1. Krizės konceptą lietuvių ir vokiečių kalbų viešajame diskurse verbalizuoja identiškos konceptualiosios metaforos, apimančios visą žmogaus juslėmis suvokiamo pasaulio klasifikacijos spektrą, tačiau metaforiniuose pasakymuose atsispindi ir skirtingi ištakos srities konceptų požymiai. 2. Krizės koncepto požymių minimumas, atspindimas leksinių nominacijų reikšmėse, apibendrina metaforiniuose pasakymuose fiksuotus krizės vaizdinius. 3. Viešajame diskurse rekonstruojamos konceptualiosios krizės metaforos patvirtina trijų metaforos funkcijų – kognityvinės, kalbinės ir komunikacinės – sąveiką. [Iš leidinio]

ENThe object of the research is the linguistic expression of the crisis concept in Lithuanian and German. The aim of the research – to reveal and compare the peculiarities of crisis conceptualization in Lithuanian and German public discourse. The Lithuanian and German public discourse of the last two decades was chosen for the research. The main research method is the analysis of conceptual metaphors based on the Contemporary Theory of Metaphor. Different research provisions of linguistic traditional concepts are combined and customary CMT toolset is supplemented with the newer Deliberate Metaphor Theory. The latter method helps to address conceptual crisis metaphors not only on thought and linguistic levels, but also in discourse. Defensive statements of the thesis: 1. The crisis concept in Lithuanian and German public discourse is verbalized by identical conceptual metaphors, encompassing the entire human perception of the hierarchical structure of the world; however, metaphorical expressions reflect differences in the features of the source domain. 2. The minimum of the crisis concept features reflected in the meanings of lexical names, generalize fixed crisis images in metaphorical expressions. 3. Conceptual crisis metaphors, reconstructed in public discourse, confirm the relation between three distinct functions of a metaphor: cognitive, linguistic and communicative. [From the publication]

Related Publications:
Žmogaus tapatybės konceptas pagal tapatus, -i ir jo vedinius dabartinės lietuvių kalbos publicistikoje / Loreta Vaičiulytė-Semėnienė. Acta linguistica Lithuanica. 2018, t. 79, p. 105-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70952
Updated:
2022-02-06 19:14:09
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: