Lietuvių kilmės mokinių tautinio identiteto ugdymas(is) taikant hermeneutinės pedagogikos metodologiją : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kilmės mokinių tautinio identiteto ugdymas(is) taikant hermeneutinės pedagogikos metodologiją: disertacija
Alternative Title:
Education of national identity of Lithuanian origin pupils applying methodology of hermeneutic pedagogy
Publication Data:
Šiauliai, 2014.
Pages:
1 pdf (210 p.)
Notes:
Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kilmės mokiniai migrantai; Tautinis identitetas; Ugdymas(is); Hermeneutinės pedagogikos metodologija.; Lithuanian origin pupils; National identity; Education; Hermeneutic pedagogy methodology.
Keywords:
LT
Mokiniai /School students; Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTVykstant intensyviai migracijai, susidaro tokios socialinės, kultūrinės, politinės ir pedagoginės sąlygos, kurios atliepia poreikį kitaip pažvelgti ir išnagrinėti mokinių migrantų tautinio identiteto ugdymą(si). Disertacijoje analizuojama, kokios paradigmos, metodologijos, ugdymo(si) metodai tokiomis sąlygomis yra reikšmingi. Taigi pagrindinė disertacijos mokslinė problema yra: kaip mokinių migrantų tautinis identitetas galėtų būti ugdomas ir suvokiamas adekvačiai jų patirčiai ir sampratai, vienmatę tautinio identiteto teoriją paverčiant daugiamate, taikant hermeneutinę pedagogikos metodologiją. Teorinėje disertacijos dalyje analizuojamos hermeneutinės filosofijos ir hermeneutinės pedagogikos teorinės koncepcijos bei jų santykis. Konceptualizuojamos šiuolaikinio identiteto teorijos hermeneutinės pedagogikos perspektyvoje. Disertacijoje remiamasi kokybinio tyrimo metodologija, siekiant išanalizuoti ugdymo(si) dalyvių autentiškas (iš)gyvenamas patirtis susijusias su tautinio identiteto ugdymu(si). Empirinėje dalyje analizuojami ir apibendrinami tyrimo metu gauti empiriniai duomenys. Išryškintos tyrimo rezultatų praktinio įgyvendinimo galimybės, sąveikoje su švietimo, ugdymo politikos principais, remiantis hermeneutinės pedagogikos metodologija. [Iš leidinio]

ENIn the course of intense migration certain social, cultural, political, pedagogical conditions occur that correspond the need to glance in a different way and to analyse education of national identity of migrant pupils. There is a need to analyse what paradigms, methodologies, education methods are important under such conditions. The main scientific problem of the dissertation is: how national identity of migrant pupils could be developed and perceived adequately to their experience and conception turning one-dimensional theory of national identity into multidimensional one, applying the methodology of hermeneutic pedagogy. In the first part of the dissertation theoretical conceptions of hermeneutic philosophy and hermeneutic pedagogy and their relationship were analysed. In the second chapter of the dissertation theories of modern identity are conceptualized in the perspective of hermeneutic pedagogy. In the dissertation‘s third part qualitative research access was chosen, analysing authentic lived experiences of education participants related to education of national identity. In the fourth part of the dissertation, the results of qualitative research are presented, their analysis and interpretation. Opportunities of practical implementation of research results in the interaction with education and principles of education policy, referring to the methodology of hermeneutic pedagogy, were highlighted. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70566
Updated:
2022-01-30 19:52:29
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: