Vyrų tėvystės praktikos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų tėvystės praktikos: disertacija
Alternative Title:
Fathering practices of men
Publication Data:
Vilnius, 2014.
Pages:
1 pdf (180 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2008-2014 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Tėvystė; Vyrai; Vyriškumai; Grindžiamoji teorija; Fathering; Men; Masculinities; Grounded theory.
Keywords:
LT
Grindžiamoji teorija; Tėvystė; Vyrai / Men; Vyriškumai; Vaikai / Children.
EN
Fathering; Grounded theory; Masculinities; Men.
Summary / Abstract:

LTTėvystės tyrimai, apimantys socialinės lyties aspekto nagrinėjimą, Lietuvoje vis dar fragmentiški. Vyriškumo aspektas tėvystės tyrimuose svarbus, nes dažnai paaiškina tėvystės praktikas, grįstas galios santykiais tarp vyrų ir moterų šeimoje bei vyrų santykio su vaikais pobūdį. Šeimos modelio pokyčiai nuo tradicinės link modernios šeimos Lietuvoje demografų pastebimi po 1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo. Vienas iš modernios šeimos bruožų – įvairėjančios šeimos formos, sąlygojančios tėvystės praktikų įvairovę. Disertacijoje nagrinėjamos skirtingo socialinio statuso bei skirtingų šeimos formų vyrų tėvystės patirtys bei gilinamasi į jų tėvo vaidmens sampratą. Disertacijos tikslas - sukurti grindžiamąją teoriją, atskleidžiančią vyrų, auginančių vaikus tėvystės ir vyriškumo sampratų bei praktikų sąsajas.Tam pasitelkta A. Strausso ir J. Corbin (1996) grindžiamosios teorijos versija. Tyrimo rezultatai interpretuojami pasitelkiant teorines darbo prielaidas - R. Connell (1987) hegemoninio vyriškumo teoriją, T. Coleso (2008) mozaikinio vyriškumo interpretaciją, H. Novotny (1981) emocinio kapitalo sampratą, L. Adkins (2004) ir P. Bourdieu (1977) kritinio refleksyvumo koncepcijas. Sukurtoje grindžiamojoje teorijoje išryškėja, kad šiuolaikinis tėvas vis labiau verčiamas būti sąmoningu ryšyje su vaikais ir vaikų motina.Jo sąmoningumą skatina tiek išorinės struktūrinės aplinkybės: išsilavinimas ar darbas susijęs su ugdymo klausimais, prieinama ekspertinė literatūra vaikų ugdymo klausimais, šeimos santykių krizės, partnerių domėjimasis vaikų ugdymu, išėjimas vaiko auginimo atostogų; tiek vidinė motyvacija tiesiogiai dalyvauti vaikų auginime. Vis dėlto vyrų sąmoningumas tėvystės praktikose nebūtinai keičia jų vyriškumo ir moteriškumo sampratas, todėl kai kurie vyrai išlaiko nors ir pakitusius, bet hierarchinius santykius su savo vaikais ir vaikų motinomis. [Iš leidinio]

ENResearches of fatherhood involving gender dimension, are still fragmentary in Lithuania. The aspect of masculinity in fatherhood researches is important, because it often explains fathering practices based on power relations between men and women in the family and the relationship nature of men with their children. Demographers observe family model changes from traditional to modern family in Lithuania since the restoration of Independence in 1990. An increasingly diverse family forms is one of the modern family attributes allowing a variety of fathering practices. The dissertation examines fathering experiences of men with different social status and diverse types of family as well as looks into the men’s conception of the father role. Objective of the thesis - to develop a grounded theory that would reveal interrelations of fathering and masculinity concepts and practices of men with children according to A. Strauss and J. Corbin (1996) Grounded theory version. The results are interpreted by means of theoretical assumptions - R. Connell (1987) theory of hegemonic masculinity, T. Coles (2008) interpretation of the mosaic masculinity, H. Novotny (1981) concept of emotional capital, L. Adkins (2004) and P. Bourdieu (1977) concepts of critical reflexivity. The results of Grounded theory reveal that the contemporary father is progressively enforced to be conscious in relations with the child and the mother. His awareness is stimulated both by external structural factors, such as education or work associated to the issues of education, available expert literature concerning children nurture, family crisis, partners' interest in educating children, parental leave for father; and internal motivation to be directly involved in a child-rearing. However, men’s awareness of their fathering practices do not necessarily change their perception of masculinity and femininity. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70509
Updated:
2022-01-23 18:24:44
Metrics:
Views: 33    Downloads: 16
Export: