Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija: disertacija
Alternative Title:
Religious poetry of Mathias Casimirus Sarbievius
Publication Data:
Vilnius, 2014.
Pages:
1 pdf (152 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2010-2013 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2014. Bibliografija.
Keywords:
LT
M. K. Sarbievijus; Religinė poezija; XVII a literatūra; Jėzuitų poezija.
EN
M. C. Sarbievius; Religious poetry; 17th century literature; Jesuit poetry.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (1595–1640) lotyniška religinio turinio poezija. Tyrinėjamos Sarbievijaus religinės tematikos odės, epodės, taip pat jo religinės epigramos, daugiausia Giesmių Giesmės motyvais. Tikslas – išgvildenti mažai tyrinėtus ar visai netyrinėtus Sarbievijaus religinio turinio tekstų aspektus. Analizuojant Sarbievijaus religinės poezijos tekstus, tiriama, kokius iš įvairių šaltinių atėjusius intertekstus jie aprėpia; kaip iš skirtingų amžių ir autorių kildinami kalbos modeliai ir simboliai Sarbievijaus tekste transformuojami, įaudžiami į naujojo teksto audinį; kurie semantiniai klodai išlieka pastovūs, kurie pakinta ir galimai daro įtaką vėlesniems, be kitų – ir lietuvių religiniams XVIII–XIX a. poetiniams tekstams. Tyrimas parodė, kad Sarbievijaus religinės poezijos tekstuose sąveikauja daugybė intertekstų: Giesmių giesmės simboliai, Marijos psalmių bei antifonų, Viduramžių himnų, litanijos kreipinių, maldų bei poetizuotų ikonografinių siužetų variacijos. Bibliniais siužetais paremtuose Sarbievijaus kūriniuose išryškėja potridentinės vaizduosenos ypatumai. Tokios vaizduosenos atspindžių esama vėlesniuose, taip pat ir lietuviškuose, katalikiškosios poezijos tekstuose. Su anapusybės ilgesiu susijusių topų raiška Sarbievijaus kūriniuose atveria asmeninio santykio su Dievu matmenį, perteikia augustiniškai intymaus pokalbio su Dievu patirtį. Epigramos Giesmių giesmės motyvais dėl jose sudėtingomis priemonėmis perteiktos transcendentinės įtampos yra priskirtinos mistinės poezijos žanrui. Sarbievijaus religinės poezijos analizė atskleidė poeto gebėjimą jungti universalią dievoieškos topiką su konkrečia Baroko epochos religinių recepcinių tendencijų raiška. [Iš leidinio]

ENThe main research object of this dissertation is the Latin religious poetry of Mathias Casimirus Sarbievius (1595–1640). The research material covers Sarbievius’s religious odes, epodes, and epigrams. This dissertation aims to thouroughly examine the aspects of Sarbievius’s religious texts that have been traditionally overlooked by other scholars. Sarbievius’s religious poetry is analysed in terms of what and how many intertexts it encompasses; how Sarbievius’s texts transform and make use of the verbal models and symbols borrowed from other epochs and authors; which semantic layers of his poetry have had an impact on later poetic texts, including Lithuanian religious poetry of the 18th and 19th centuries. Ancillary texts are analysed retrospectively, by comparing intertextual motifs that recur throughout Sarbievius’s poems. The research has revealed that the intertexts which interact in Sarbievius’s religious texts are symbols from The Song of Songs, as well as variations on the Psalms and antiphons of Virgin Mary, medieval hymns, litanies, prayers, and poetic forms of iconographic stories. Sarbievius’s texts based on biblical stories employ the imagery suggestive of the post-Tridentine imagination. Reflections of this kind of imagination recur in later, among them Lithuanian, Catholic poetic texts. The use of the topoi associated with the yearning for the heavenly land in Sarbievius’s work reveal an intimate dialogue with God, like in Augustine’s writings. Sarbievius’s epigrams based on the motifs borrowed from The Song of Songs use complex means to convey the transcendental tension and have been attributed to the genre of mystical poetry. The analysis of Sarbievius’s religious poetry demonstrates the poet’s ability to join the universal topoi of the quest for God with specific Baroque patterns of religious reception. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70507
Updated:
2018-04-23 18:12:48
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: