Pranas Dovydaitis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pranas Dovydaitis
Edition:
2-asis leid.
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017.
Pages:
687 p
Series:
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo; 21
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Kelios pastabos apie Juozo Girniaus monografiją / Kęstutis K. Girnius — Pratarmė — Gyvenimo tėkmėje — Tėviškė – girių kaimutis — Dovydaičių gentis — Vaikystės atsiminimai — Višakio Rūdos pradžios mokyklos mokinys ir „mokytojas“ — Mokslas ir streikai Veiverių mokytojų seminarijoje — Brandos atestatas eksternu — Studijų metai Maskvoje — Vilties redaktorius Vilniuje — Gimnazijos direktorius Kaune — Vasario 16-osios Akto signataras ir Ministras Pirmininkas — Vytauto Didžiojo universiteto profesorius — Dovydaitis kalėjime — Kasdieninėje namų ir šeimos buityje — Ne turtui vergauti, bet žmogui pagelbėti — Ryšys su tėviške, gamtos pomėgis, žemės trauka — Sovietų okupacijoje — Sovietų kalėjime sunaikintas — Dovydaičio artimųjų likimas — Darbo baruose — Dovydaitis ateitininkų istorijoje ir kitoje katalikiškoje veikloje — Ateitininkų sąjūdžio istorinė prasmė ir aplinkybės — Muziejaus archyvas — Ateitininkų tėvo klausimas — Ateitininkų kūrimasis ir veikimas ligi Pirmojo pasaulinio karo — Dovydaitis – vyriausiasis ateitininkų vadas (1921-1927) — Vado rinkimų pralaimėjimas — Dovydaitis – moksleivių ateitininkų globėjas pogrindžio metais — Studentų ateitininkų veikloje — Krikščionių darbininkų sąjūdyje — Katalikų mokytojų organizatorius — Dovydaičio veikla kitose organizacijose — Apaštalavimas – Dovydaičio visuomeninis veikimas — Dovydaitis redaktoriaus ir mokslininko darbe — Bendras žvilgsnis į Dovydaičio spaudos darbą — Ateities steigėjas ir redaktorius (1911-1940) — Naujosios vaidilutės steigėjas ir redaktorius (1921-1925) — Lietuvos mokyklos steigėjas ir redaktorius (1918-1924) — Kosmos – gamtos mokslų žurnalas — Logos – filosofijos žurnalas — Soter – religijos mokslo žurnalas — Lietuviškosios enciklopedijos viceredaktorius — Dovydaitis kaip Lietuvos mokslintojas — Dovydaičio mokslinių darbų apžvalga — Užsklanda —Dovydaičio žmogiškoji apybraiža — Sintetinis žvilgis į Dovydaičio asmenybę — Prano Dovydaičio bibliografija — Pavardžių rodyklė — Muziejaus archyvas.
Keywords:
LT
Dovydaitis Pranas; Istorija; Biografija.
EN
Dovydaitis Pranas; Lithuania; History; Biography.
Summary / Abstract:

LTDovydaitis gimė ir augo baudžiavos paženklintame, vargingame Lietuvos kaime, kur nebuvo nei mokyklų (dauguma žmonių buvo beraščiai), nei medicininės priežiūros (penki iš vienuolikos jo brolių ir seserų mirė kūdikystėje). Jis buvo iš tų pirmųjų kaimiečių, kurie siekė mokslo, lankė rusiškas mokyklas, kurios, Šalkauskio žodžiais, „auklėjimo atžvilgiu buvo lyg tai policijos nuovados skyrius“, dalyvavo studentų ideologijos kovose. Kaip politikas ir signataras, Dovydaitis suvaidino svarų vaidmenį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo Nepriklausomos Lietuvos visuomeniniame ir intelektualiniame gyvenime, nukentėjo dėl savo įsitikinimų. Nepriklausomybės džiaugsmas virto okupacijos košmaru, pats Dovydaitis buvo sovietų suimtas ir sunaikintas jų kalėjimuose. Rašant tokios įvairiapusės asmenybės biografiją (paprastas kaimo vaikas, publicistas ir daugelio leidinių redaktorius, visuomenės, ypač katalikų organizacijų, veikėjas, profesorius, pagaliau ir politikas), neišvengiamai buvo rašoma ir platesnė Lietuvos istorija, buvo gera proga pabrėžti momentus, kurie buvo neišryškinti ar pamiršti, pavyzdžiui, kiek stulbinamai mažai lietuvių lankė mokyklas prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir kiek daug jų nutautėjo. Monografija Pranas Dovydaitis buvo išleista 1975 m., gūdaus sovietmečio laikais, kai nebuvo jokių laisvės prošvaisčių, kai atrodė, jog sovietų imperija viešpataus amžius, kad nebus galima rašyti apie Dovydaitį, jo nevaizduojant buržuaziniu nacionalistu, tamsiu klerikalu, įvairių atgyvenų puoselėtoju. Knyga buvo parašyta išeivijai, bet su tvirta viltimi, kad ji bus skaitoma ir Lietuvoje, kad ji įterps šviesos žiburėlį į melų ir prasimanymų tamsą. [K.K. Girnius. Kelios pastabos apie Juozo Girniaus monografiją]

ISBN:
9786098039979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69924
Updated:
2020-11-23 09:39:29
Metrics:
Views: 23
Export: