Darbuotojų sampratos apie visuotinę kokybės vadybą: verslo ir viešojo sektoriaus aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų sampratos apie visuotinę kokybės vadybą: verslo ir viešojo sektoriaus aspektai
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadyba; Verslo ir švietimo organizacijos.; Quality management; Business and education organizations.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Verslo ir švietimo organizacijos..
EN
Business and education organizations.; Quality management.
Summary / Abstract:

LT20-ojo amžiaus pabaigoje išpopuliarėjusi visuotinė kokybės vadyba yra suvokiama kaip vienas iš pažangiausių būdų užtikrinti įmonės veiklos sklandumą: sumažinti kaštus, reorganizuoti operacijas, optimizuoti procesus. Tyrimo tikslas - išryškinti švietimo ir verslo sektorių darbuotojų sampratų apie visuotinę kokybės vadybą charakteristikas atskleidžiant esminius skirtumus ir panašumus. Visuotinė kokybės vadyba švietime yra nesibaigiančio tobulinimo filosofija bei tos filosofijos įgyvendinimas praktikoje, naudojantis įvairiomis technikomis. Užtikrinant kokybę, siekiama užtikrinti švietimo sistemų ir įstaigų efektyvumą, veiksmingumą, teisingumą, skaidrumą ir demokratišką veiklą. Tai susiję su principais, vertybėmis bei tikslais, kurių siekdami užtikrinami tam tikri standartai, taisyklės, metodai ir darbo praktika. Visuotinės kokybės vadyba švietime įgyvendinama orientuojantis į klientą (tiek vidinį tiek ir išorinį), nuolat tobulinant veiklos procesus (arba kuriant naujus) ir į kokybės kūrimo procesus įtraukiant visą bendruomenę. Empirinis tyrimas išryškino, kad tiek švietimo, tiek apklaustųjų verslo organizacijų atstovai neturi susiformavę giluminės ir vieningos sampratos apie visuotinę kokybės vadybą ar jos realizavimą. Vis dar akcentuojama orientacija į "kietuosius" kokybės ir visuotinės kokybės sąvokų aspektus (tinkamą darbo atlikimą, efektyvų ir racionalų materialiųjų išteklių panaudojimą ir pan.), tačiau stokojama "minkštųjų" elementų akcentavimo (kad ir orientacijos į žmogiškųjų išteklių valdymą). Šiuo aspektu jautresnį ir gilesnį požiūrį į visuotinės kokybės vadybos procesą demonstruoja švietimo organizacijos darbuotojai.

ENTotal quality management, which became popular at the end of the 20th century, is considered as one of the most advanced ways to ensure smoothness of corporate activities: reduce costs, reorganise operations, and optimise processes. The objective of this research is to highlight characteristics of perceiving the concept of total quality management among the representatives of the education and business sectors disclosing its differences and similarities. Total quality management in education sector is a philosophy of constant improvement and its implementation in practice using various techniques. In education system, quality means the efficiency, the efficacy, the rightness, the clearance, and the democracy of the education system and its institutions. It relates to principles, values, and objectives aiming for which certain standards, rules, methods, and work practices are set. In education, total quality management is established with an orientation to the customer (both inside and outside) constantly improving quality formation processes (or creating the new ones) and involving the entire community into its creation. Empirical research showed that representatives of both education sector and business organisations surveyed do not have uniform understanding of total quality management and its implementation. The orientation to “hard” quality and total quality aspects (due performance of work, efficient and rational use of material resources, etc.) still prevails, and the orientation to “soft” elements (e. g. human resource management) lacks. From this point of view, the representatives of the education system show more sensitive and deeper attitude towards the process of total quality management.

ISSN:
1822-3575
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6987
Updated:
2018-12-17 11:49:41
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: