Jaunuolių, leidžiančių laiką gatvėje, paveikslas ir jų elgesio krizes sąlygojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunuolių, leidžiančių laiką gatvėje, paveikslas ir jų elgesio krizes sąlygojantys veiksniai
Alternative Title:
Profile of street youth and factors of the willingness to spend a time on the streets
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2017, t. 15, Nr. 2, p. 7-23
Keywords:
LT
Jaunuolio leidžiančio laiką gatvėje elgesys; Jaunuolio leidžiančio laiką gatvėje paveikslas; Jaunuolių krizės.
EN
Street youth; Crisies; Profile of street youth; Behavior of street youth.
Summary / Abstract:

LTGatvės socialinio darbo tikslas – užkirsti kelią jaunų žmonių išstūmimo ir (ar) pasitraukimo iš visuomenės procesui, mažinti jų socialinę atskirtį ir, pasinaudojant bendruomeniniais ištekliais, siekti jų integracijos, tačiau tai įmanoma tik gerai pažįstant gatvėje laiką leidžiančius jaunuolius. Tyrimo objektas: jaunuolių, leidžiančių laiką gatvėje, paveikslas ir jų norą leisti laiką gatvėje sąlygojantys veiksniai. Straipsnio tikslas – atskleisti jaunuolių, leidžiančiais laiką gatvėje, paveikslą, išskiriant jų elgesį sąlygojančius veiksnius. Uždaviniai: teoriškai pagrįsti paauglystės raidos sunkumų ir nesėkmingai išgyventų krizių sąlygotus jaunuolių elgsenos pokyčius, atskleisti jaunuolio, leidžiančio laiką gatvėje, paveikslą, remiantis socialinių darbuotojų patirtimi. Tyrimo metodai: teoriniai – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; empiriniai – pusiau struktūruoto interviu ir turinio (content) analizės metodai. Tyrime dalyvavo 5 socialiniai darbuotojai, dirbantys su gatvės jaunimu. Krizinių išgyvenimų pasekmės priklauso nuo to, kiek jaunas žmogus yra subrendęs ir kokią jis turi galimybę gauti pagalbą iš aplinkos ir kiek ta pagalba jis pasinaudoja. Paauglystės raidos sunkumai ir nesėkmingai išgyventos krizės sąlygoja jaunuolių elgsenos pokyčius, žmogus įgyja įvairių psichologinių ir socialinių problemų: tampa užsidariusiu, nepasitikinčiu, tikslo neturinčiu asmeniu, atsiriboja nuo visuomenės, draugų, vengia bet kokios pagalbos, jam gali kilti minčių apie savižudybę.Socialinių įgūdžių stoka ir negebėjimas supančios aplinkos ir sudaromų galimybių vertinti adekvačiai, sąlygoja jaunuolio socialinių ryšių su aplinka praradimą. Tuo pačiu, jaunas žmogus nebepritampa prie egzistuojančios struktūrizuotos veiklos, negeba kokybiškai funkcionuoti, jį užvaldo sumaištis, dėl to jaunuoliai renkasi gatvę, kaip perspektyvą siekiant atrasti pusiausvyrą tarp asmenybės ir jį supančios socialinės aplinkos. Empiriniu tyrimu atskleista, kad jauni žmonės, leidžiantys laiką gatvėje, tai jaunuoliai gyvenantys šeimoje, bet nėra jose suprasti, palaikomi, jų komplikuoti arba nutrūkę santykiai su draugais (bendraklasiais) ir su institucijomis, gatvėje jaučiasi geriau negu šeimoje, mokykloje, ar kitoje institucijoje; jie linkę pažeidinėti visuomenei priimtinas normas ir (ar) nusikalsti ar jau esantys probacijoje arba atliekantys bausmę, geriausiai besijaučiantys gatvėje su savo „chebra“, dalis jų turi priklausomybių nuo legalių ir/ar nelegalių narkotinių medžiagų bei turintys emocinę priklausomybę nuo „chebros“, ir visi jie neturintys savo identiteto bet ieškantys savęs. [autoriaus santrauka]

ENStreet social work aims to prevent young people from being excluded/ choosing to leave the public life, prevent their social exclusion and, while using advantage of the resources of the community, try to achieve their integration. The object of the study: street youth profile and and factors of the desire (willingness) to spend a time on the streets. The goal of the article: to reveal the profile of the youth, who spend time on the street and discern the factors causing their behaviour. The goal is being concretised with the following tasks: to reveal the theoretical to justify theoretically the changes in youth behaviour that are caused by the challenging adolescent development and unsuccessfully survived crisis; to reveal the profile o of the youth, who spend time on the streets based on personal experiences of social workers. from personal experiences of social workers. Research Methods: the theoretical- scientific literature and document analysis. The empirical: semi-structured interviews and content analysis. This study involved 5 social workers working with street youth. The consequences of the crisis experience depend on how mature is the young individual, and how s/he can accept the support from the community, and how is capable to use it. Adolescent development‘s difficulties and unsuccessful crises solutions change young people‘s behavior, individual experiences various psychological and social problems: becomes isolated, uncertain, unwilling, distracting from society, friends, avoiding any kind of help, gets suicidal thoughts. In the absence of a crisis solution, the feeling of identity is not being formed, individual‘s identity is incomprehensible, there is no trust and safe future feelings, the young person feels unable to overcome the difficulties, loses his motivation to change the current situation on one side and does not know how to begin to solve the difficulties that arise on the other side.The lack of social skills and the inability to adequately assess the surrounding environment and the opportunities offered by it leads to a loss of young people‘s social contacts with the environment. Eventually a young person no longer qualifies for existing structured activity, does not function qualitatively, is overwhelmed by confusion, which leads young people to choose a street as a future prospect to find a balance between personality and the surrounding social environment. Empirical research reveals that street youth are young people living in the family, however do not get the understanding, support in it. Their relationships with friends (classmates) are complicated or broken as well as with the authorities, they feel better on the street rather than home, in a school, or in another institution; they tend to violate norms that are commensurate with the public, commit crimes or who are at the trial or are sentenced, who are the best on the street with their „gangs“; some of them have addictions to legal and/or illegal drugs and have an emotional dependence on gangs, and all they do not have their identity but seek for themselves. [From the publication]

DOI:
10.13165/SD-17-15-2-01
ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Benamių vaikų edukacijos barjerai tarpasmeninės komunikacijos kontekste: teoriniai aspektai / Elena Kocai, Sigita Burvytė. Socialinis ugdymas. 2020, Nr. 2 (54), p. 21-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69110
Updated:
2019-03-18 14:44:54
Metrics:
Views: 32    Downloads: 17
Export: