Planning the rational Soviet Baltic society : Industry and built enviroment in Lithuania in the 1960s

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Planning the rational Soviet Baltic society: Industry and built enviroment in Lithuania in the 1960s
In the Book:
Modernism and Rationalization / editors: Caspar Jørgensen and Morten Pedersen. Aalborg: Museum of Northern Jutland, 2006. P. 61-76
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTSovietų sąjungoje industrija buvo naudojama kaip strateginis įrankis, integruojant naujas teritorijas į SSRS tinklą. Straipsnyje analizuojama kaip 1960 m. Komunistų partijos urbanizacijos ir industrializacijos konceptai buvo realizuoti Pabaltijo respublikose. Lietuvos industrializacija buvo nuodugniai paruošta tarybiniuose institutuose. Iš pradžių Pabaltijo industrija buvo įtraukta į visos sąjungos ekonominę struktūrą. Šeštame dešimtmetyje į valdžią atėjus Nikitai Chruščiovui, pradėtas teritorinis centralizavimas, įvestas septynmetis planavimas, pradėta varžytis su kapitalistiniu pasauliu. Lietuva pradėjo vykdyti septynmetį planą, būdama industriškai atsilikusi šalis (ji vis dar buvo agrarinis kraštas). 1957-1965 m. periferijoje pradėtos statyti mašininės produkcijos ir metalo gamyklos. Į jas rinkti vietiniai darbininkai ir personalas – taip išvengta masinės darbininkų imigracijos iš Rusijos. „Atšilimo“ laikotarpis paveikė ir architektūrą. Kadangi plytų mūras reikalavo daugiau laiko ir darbo jėgos, iškilo greitų statybų poreikis. Atsisakyta dekoro pertekliaus, statybos turėjo būti kuo pigesnės. Laikytasi pagrindinių principų: įvestos masinės pastatų konstrukcijos, miestų plėtra, gerinta statybų kokybė, įvestas standartinis industrinių pastatų dizainas, pradėtos statybos kaimo vietovėse. Prasidėjo surenkamų plokštinių namų su mažais butais, taip vadinamų „chruščiovkių“, era. Toks pastatų tipas išplito po visą SSRS nuo Vilniaus iki Vladivostoko. 1959 m. įsteigtas dizaino institutas „Pramprojektas“, kurio pagrindinis tikslas – parengti kuo pigesnius projektus.Reikšminiai žodžiai: Industrializacija; Urbanizacija; Architektūros industrializacija; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Sovietinė architektūra; Funkcionalizmas architektūroje; Fabrikų architektūra; Industrialization; Urbanization; Urbanization of architecture; Soviet Union; Functionalism in architecture; Architecture of late modernism; Factory architecture.

ENIn the Soviet Union, the industry was used as a strategic tool used to integrate new territories into USSR network. The article analyzes how in 1960, the Communist party’s concepts of urbanization and industrialization were realized in the Baltic states. Industrialization of Lithuania was carefully prepared in Soviet institutes. In the beginning, Baltic industry was included in the economic structure of the whole Union. In the sixties, when Nikita Khrushchev came to power, territorial centralization was launched, seven-year planning was introduced, race with the capitalist world has started. In 1957-1965, on the periphery, there began a construction of machine production and metal factories. These were staffed by local workers and managers – thus mass migration of workers from Russia was forestalled. The “Thaw” period also affected architecture. Since brick construction demanded more time and human resources, there emerged a need for fast construction. Excess decoration was discarded – construction had to be made as cheap as possible. Managers stuck to main principles: mass construction of buildings was introduced, city expansion took place, efforts were made to improve the quality of construction, standard design of industrial buildings was introduced, and constructions in countryside began. There began a period of assembled slab houses with small apartments, so-called chruščiovkės (Khrushchev houses) period. This type of buildings spread throughout the USSRL from Vilnius to Vladivostok. In 1959, design institute “Pramprojektas” was established, its main goal was to prepare cheap projects.

ISBN:
9788791381126
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6890
Updated:
2013-04-28 16:30:48
Metrics:
Views: 43
Export: