Lokali bendruomenė: raidos ir tyrimų bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokali bendruomenė: raidos ir tyrimų bruožai
Alternative Title:
Local society: features of development and researches
In the Book:
Keywords:
LT
Bendruomenė; Lokalinė bendruomenė.
EN
Community; Globalisation; Local community.
Summary / Abstract:

LTLokalių bendruomenių tyrimas sudaro nemažą sociologinių tyrimų dalį. XX a. 3-4 dešimtmečiuose JAV susiformavo atskira tyrimų kryptis, sociologiniuose tyrimuose labiausiai akcentavusi gyvenamąją vietovę. Lokali bendruomenė buvo esminis amerikiečių visuomenės struktūrų elementas. Valstybės institucijos Europoje labiau negu Amerikoje skverbėsi į kasdienį piliečių gyvenimą, palikdamos lokalioms struktūroms mažesnę politinės autonomijos sferą. Dėl šių aplinkybių lokalūs ir teritoriniai tyrimai Europoje labiau susiję su etnografinių, etnologinių tyrimų tradicija, o ne su siaurais sociologiniais tyrimais. Lokalių bendruomenių tyrimai dažnai kritikuojami už empirizmą, teorinio prado stoką. Šiuolaikinėje analizėje plačiau taikomos įvairios sociologijos koncepcijos. Šiuolaikiniuose lokalių ryšių pokyčių tyrimuose keliamos trys hipotezės: bendruomenės nykimo; lokalių bendruomenių transformacijos; atsiribojimo nuo teritorinio pagrindo. Naujausios analizės pabrėžia tiek konstruktyvų lokalių draugijų vaidmenį palaikant socialinius ryšius gyvenamojoje vietovėje, tiek ir jų ribotas galimybes šioje sferoje. Bendruomeniškumo tyrimai atliekami ir Lietuvoje. Ši problema tampa dar aktualesnė Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą – būtini globalizacijos, eurointegracijos, regionizmo ir lokalizmo tyrimai. Lokalios bendruomenės tyrimai yra sudėtingi – jiems vykdyti reikalingos bendros įvairių socialinių, humanitarinių ir kt. mokslo sričių pajėgos. Raktažodžiai: globalizacija; bendruomenė; lokali bendruomenė. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Bendruomenė; Lokalinė bendruomenė; Globalisation; Community; Local community.

ENResearch of local communities comprises a big part of sociological researches. Separate trend of researches, which mostly emphasized place of residence in sociological researches, was generated during 1920s-1930s in the USA. Local community was basic element of social structures of American people. National institutions in Europe more than in America pushed their way to everyday life of citizens by leaving lower sphere of political autonomy for local structures. Due to these circumstances local and territorial researches in Europe is mostly related with tradition of ethnographic and ethnological researches than with narrow sociological researches. Researches of local communities are often criticized for empiricism and lack of theoretical inception. Modern analysis applies various sociological conceptions in large-scale aspect. Current researches of shifts of local communications focus on three hypothesis: decadence of community, transformation of new communities and dissociation from territorial basis. The newest analysis emphasizes constructive role of local communities in maintaining social relations in a residential location in line with their restricted opportunities in this sphere. Researches of society are being performed throughout Lithuania. The present problem becomes even the more important upon integration of Lithuania with the EU: researches of globalization, Euro-integration, regionalism and localism are necessary. Researches of local community are complicated: combined forces of various social, human and other sciences are necessary in order to fulfil them.

ISBN:
995551664X
Related Publications:
Value created by the activities of cultural organisations for communities and the state / Virginija Jurėnienė, Skaistė Jurėnė. International journal of arts and commerce. 2018, Vol. 7, no. 1, p. 1-15.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6868
Updated:
2020-06-06 11:50:30
Metrics:
Views: 39
Export: