Mokinio pareigos: įgyvendinimo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinio pareigos: įgyvendinimo problema
Alternative Title:
Duties of a pupil: the implementation problem
In the Journal:
Pedagogika. 2017, 126, p. 130-142
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokinio taisyklės; Mokinys; Pareigos; Vaikas; Children; Duties; Pupil; Rules for Pupils.
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Pareigos; Vaikai / Children.
EN
Duties; Pupil; Rules for Pupils.
Summary / Abstract:

LTRemiantis vyraujančia nuostata, kad vaikai puikiai žino savo teises, tačiau nežino pareigų, straipsnyje nagrinėjama mokinio pareigų bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimo problema. Taikant kiekybinį tyrimą siekiama išsiaiškinti, kokios mokinių pareigos apibrėžtos bendrojo ugdymo mokyklų Mokinio taisyklėse ir kokios jų įgyvendinimo galimybės. Nustatyta, kad Mokinių taisyklėse apibrėžtos mokinių pareigos siejamos su reikalavimu elgtis tam tikru būdu laikantis vertybinio elgesio normų, t. y. gerbti kitus, kultūringai, mandagiai elgtis bei mokytis, ir reikalavimu susilaikyti nuo tam tikro elgesio, įvardijant veiksmus, trukdančius mokymosi procesui ir žeidžiančius kito asmens orumą.Mokinio taisyklėse apibūdintų pareigų, susijusių su vertybinių nuostatų laikymųsi, įgyvendinimas kelia abejonių, nes apibrėžiant mokinio pareigas neatsižvelgiama į vaiko raidą, t. y. pareigos neišskirtos pagal vaiko amžių. Be to, pažeidžiamas lygiavertis ugdomasis santykis tarp ugdytojo ir ugdytinio – mokinių taisyklėse pateikiami išskirtiniai reikalavimai mokytojų atžvilgiu – mokytojai išskiriami kaip ypatingos pagarbos verta socialinė grupė, palyginti su kitais mokyklos bendruomenės nariais. Mokinio pareigų įgyvendinimą taip pat riboja galimybė žinoti vertybinį elgesį atitinkančius kriterijus, kurie nėra apibrėžti, todėl nerimą kelia tai, kad už pareigos laikytis vertybinio elgesio normų nevykdymą numatytos sankcijos, kurios net neišskiriamos pagal pareigų nevykdymo pobūdį. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENOn the basis of a prevailing perception that children are well aware of their rights, however, do not know their duties, the article examines the problem of the implementation of the duties of a pupil in general education schools. Through the use of quantitative research, it is sought to determine what duties of pupils are defined by the Rules for Pupils of general education schools and what possibilities of their implementation are. It has been established that the rules of pupils defined by the Rules for Pupils are linked to the requirement to behave in a certain way in accordance with the norms of a value-based behaviour, i. e. to respect others, to behave and learn in a cultured way, courteously, and the requirement to avoid certain behaviour while identifying actions, hindering a learning process and actions which hurt the dignity of other persons.The implementation of the duties described by the Rules for Pupils which are linked to the compliance with value-based attitudes casts doubts, because when defining the duties of pupils the development of a child has not been taken into account, i. e. duties have not been distinguished according to the age of a child. In addition, an equal educational relationship between an educator and an educate is violated – the rules for pupils include exceptional requirements, which have to be adhered, regarding teachers – teachers are singled out as a social group worthy of particular respect in comparison with other members of a school community. The implementation of the duties of a pupil is also limited by the possibility to know the criteria of a value-based behaviour which are not defined. Therefore, it is a concern that, in response to the failure to meet norms of a value-based behaviour, sanctions are endorsed, which are not even distinguished according to characteristic of failure to comply with responsibilities. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2017.24
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Students' participation in search for sustainability: a case study from Lithuania / Asta Valackienė and Brigita Kairienė. Journal of teacher education for sustainability. 2019, vol. 21, iss. 2, p. 56-72.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68605
Updated:
2019-04-01 15:41:50
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: