Emigracijos iš Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos sąlygomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emigracijos iš Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos sąlygomis
Alternative Title:
Processes of emigration from Lithuania in the conditions of economic globalization
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2015, t. 7, Nr. 2, p. 221-237. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Emigracija; Emigraciją lemiantys veiksniai; Globalizacija.
EN
Determinants of emigration; Emigration; Globalization; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTTarptautinė migracija – neatskiriama globalizacijos dalis: XXI a. net vadinamas „migracijos amžiumi“. Nors tarptautinė migracija ilgą laiką egzistavo ir prieš globalizacijos amžių, pasaulinės migracijos apimtis, greitis ir kompleksiškumas jo metu tapo beprecedentis. Lietuva priskiriama šalims, kuriose šiuo metu vyrauja itin dideli emigracijos srautai. Šalies neigiamas tarptautinės migracijos saldo, tenkantis 1000-iui gyventojų – vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Vertinant emigracijos poveikį šaliai, mokslinėje literatūroje išreiškiamas nevienareikšmiškas požiūris ir nurodomi tiek teigiami, tiek neigiami šio reiškinio aspektai. Vis dėlto pabrėžiama, kad intensyviai augantys emigracijos mastai kelia grėsmę tiek socialiniam, tiek ekonominiam šalies stabilumui. Tiek moksliniu, tiek praktiniu aspektu svarbu tirti emigracijos iš Lietuvos procesus ir įvertinti pagrindinius veiksnius, lemiančius sprendimą emigruoti. Naudojant mokslinės literatūros analizę, lyginimą, sisteminimą, klasifikaciją, apibendrinimą nustatyta, kad nėra vieno sąvokų migracija ir emigracija apibrėžimo, o šių reiškinių sampratos kinta priklausomai nuo konteksto, kuriuose yra aiškinamos. Nėra vienos universalios migracijos teorijos, visapusiškai paaiškinančios migracijos procesą ir migraciją lemiančius veiksnius. Migraciją aiškinančios teorijos šį procesą nagrinėja skirtingais lygmenimis, tam tikromis dalimis, akcentuodamos vieną ar kitą aspektą. Pažymėtina, kad migracijos teorijas reikėtų vertinti ne kaip alternatyvas, o kaip viena kitą papildančias teorijas. Emigraciją lemiantys veiksniai yra labai įvairūs bei gali būti klasifikuojami į įvairias grupes. Nustatyta, kad migracijos situacija Europos Sąjungos šalyse 1998–2013 metų laikotarpiu buvo gana nevienoda. Didesnis emigrantų nei imigrantų skaičius Lietuvai buvo būdingas kiekvienais analizuojamo laikotarpio metais. [Iš leidinio]

ENInternational migration is an integral part of globalization: the twenty-first century is even called the “age of migration”. Although international migration has existed for a long time before the age of globalization, global migration volume, speed and complexity during this time, has become unprecedented. Lithuania is attributed to countries where migration flows are particularly large currently. The country’s negative international net migration for 1000 persons is one of the largest in the European Union. Assessing the impact of emigration on the country, researchers express ambiguous attitude and identifies both positive and negative aspects of this phenomenon. However, it is emphasized that intensive growing emigration threatens both the social and economic stability of the country. So both scientific and practical aspect is important to investigate the emigration from Lithuania processes and assess determinants of emigration from Lithuania. Using the scientific literature analysis, comparison, systematization, classification, generalization it was found that there are no single definitions of migration and emigration. Concepts of these phenomena vary depending on the context, in which they are interpreted. There is no single universal theory of migration which would fully explain the process of migration and determinants of emigration. Migration theories investigate this process at different levels, certain parts, emphasizing one or another aspect. It should be noted that migration theories should be seen not as alternatives, but as complementary theories. Determinants of emigration are very diverse and can be classified into various groups.Using the analytical method of dynamic lines, it was found that the migration situation in the European Union countries has been quite uneven for the period of 1998–2013. Higher number of emigrants than immigrants in Lithuania was every year of analyzed period. The analysis of emigration dynamics showed that emigration flows from Lithuania were uneven. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.750
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68139
Updated:
2019-11-19 06:19:19
Metrics:
Views: 2    Downloads: 2
Export: