The Implementation of regional policy in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Implementation of regional policy in Lithuania
Alternative Title:
Regioninės politikos Lietuvoje įgyvendinimo instrumentai
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72, p. 105-117
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje yra vykdomos dvi regioninės politikos – ES regioninė politika ir nacionalinė (valstybės) regioninė politika. Šių politikų tikslas yra tas pats – socialinė ir ekonominė sanglauda, tačiau ES kontekste Lietuva yra traktuojama kaip vienas regionas, o nacionalinės regioninės politikos objektas yra Lietuvos tarpregioniniai socialiniai ir ekonominiai netolygumai. Todėl abiejų politikų koordinuotas valdymas yra svarbus uždavinys siekiant tolygios plėtros tiek Lietuvos, tiek Lietuvos regionų lygiu. Šiame straipsnyje analizuojama ES regioninės politikos, kartu ir ES struktūrinės paramos įtaka Lietuvos regioninei politikai, išryškinant regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo netolygumų problemas. Daugiau dėmesio skiriama Lietuvos regioninės politikos nuostatoms, jos įgyvendinimo mechanizmui. Tyrimo tikslai: išanalizuot ES regioninę politiką, kartu ir ES struktūrinės paramos įtaką Lietuvos regioninės politikos permainoms, pabrėžiant svarbiausius pagalbos teikimo veiksnius. Tyrimo objektas – Lietuvos regioninė politika ir ES struktūrinė parama. Tyrimo metodai ir šaltiniai: akademinės literatūros analizė; informacijos palyginimas, grupavimas, detalizavimas, apibendrinimas, duomenų analizės metodika. Naudotasi šiais šaltiniais: akademine literatūra, ES reglamentais, Lietuvos Respublikos normatyviniais aktais, reguliuojančiais regioninę politiką ir struktūrinės paramos panaudojimą bei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regioninė politika; Struktūriniai fondai; Regionų socialinė ir ekonominė diferenciacija; Europos Sąjunga (European Union).

ENIn Lithuania, two regional policies – EU regional policy and national (state) regional policy - take place. The goal of these policies is identical – social and economic coherence, but in the context of EU, Lithuania is treated as one region, while the object of national regional policy focuses on inter-regional social and economic discrepancies. Therefore, coordinated management of these two policies is a very important goal in seeking to ensure even development both in Lithuania, and in Lithuanian regions. This article analyses the impact of EU regional policy, together with the impact of EU structural funds on Lithuanian regional policy, by highlighting the problems of uneven social and economic development of regions. More attention is devoted to provisions of Lithuanian regional policy, its implementation mechanism. The goals of the research: to analyze EU regional policy, simultaneously to evaluate the impact of EU structural funds on changes in Lithuanian regional policy by emphasizing the most important factors of providing assistance. Research object – Lithuanian regional policy and EU structural funds Research methodologies and sources: analysis of academic literature; comparison, grouping, detailed break-down, summary of information, methodology of data analysis. The following sources were used: academic literature, EU legislation, the Republic of Lithuania legal acts regulating regional policy and the use of structural funds as well as data from the Statistics Department under the Government of the Republic of Lithuania.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68
Updated:
2018-12-20 23:03:38
Metrics:
Views: 42    Downloads: 7
Export: