Physical training of candidates to professional military service in Lithuanian armed forces

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Physical training of candidates to professional military service in Lithuanian armed forces
Alternative Title:
Kandidatų į Lietuvos kariuomenės profesinę karo tarnybą fizinis rengimas
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2012, Nr. 3 (86), p. 87-92
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Lietuvos kariuomenėje vykdomi baziniai kariniai mokymai (BKM), kurių tikslas parengti profesinei karo tarnybai karius, gebančius atlikti nustatytas individualias užduotis ir įgyti pagrindinį karinį parengtumą. Trūksta mokslinių tyrimų, nagrinėjančių bazinių karinių mokymų fizinio rengimo programos vykdymo poveikį karių fizinio pajėgumo kaitai. Keliama hipotezė, kad per bazinius karinius mokymus būsimųjų karių fizinis pajėgumas gerėja. Tikslas – išanalizuoti BKM fizinio karių rengimo programos struktūrą ir turinį bei nustatyti jos vykdymo poveikį būsimų karių fizinio pajėgumo kaitai. Metodai: literatūros šaltinių studija, bazinių karinių mokymų fizinio rengimo programos analizė, fizinio parengtumo testavimas. Rezultatai. Per pirmą testavimą tik 26,8% būsimųjų karių įvykdė bendrojo fizinio parengtumo kompleksinio testo normatyvą, o per antrą šį normatyvą įvykdė 89,5%. Per mokymų laikotarpį pagerėjo (p<0,001) maksimalaus deguonies suvartojimo ir Rufjė indekso rodikliai. Fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo rodiklių pagerėjimas buvo didesnis per pirmą mokymų pusę. Bazinių karinių mokymų pabaigoje kursantų taikomojo karinio fizinio parengtumo rezultatai buvo prastesni negu bendrojo fizinio parengtumo. Aptarimas ir išvados. Bendrojo fizinio rengimo programa buvo veiksminga, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į karinio taikomojo fizinio rengimo programos tobulinimą siekiant geresnių rezultatų. Per bazinius karinius mokymus būsimųjų karių fizinis parengtumas ir funkcinis pajėgumas pagerėjo ir jie pasiekė kursų pabaigai nustatytą fizinio parengtumo normatyvinį lygį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baziniai kariniai mokymai; Fizinis parengtumas; Taikomasis karinis fizinis parengtumas; Testavimas; Adapted military physical fitness; Basic military course; Physical fitness; Testing.

ENResearch back ground and hypothesis. There is a basic military training course (BMT) carried out in the Lithuanian Armed Forces. The aim of this course is to train soldiers for military service that they were able to perform individual tasks and acquire basic military preparation. There is a lack of research dealing with the effect of physical training programmes in military training courses on the changes in soldiers’ physical fitness. We hypothesize that in the course of military training physical fitness of would-be soldiers improves. Research aim was to analyse the structure and content of the BMT programme and the effect of its implementation on the changes in physical fitness for would-be soldiers. Research methods: literature review, analysis of military physical training programmes, physical fitness testing. Research results. During the first testing only 26.8% of would-be soldiers achieved the standards of physical fitness complex test, and during the second testing the standards of the complex test of physical fitness were achieved by 89.5% of service people. In the period of the course VO2max and Roufier index improved (p<0.001). Indices of physical fitness and functional capacity improved more in the first half of the course. At the end of the course the results of adapted military physical fitness of service people were worse compared to the results of their general physical fitness. Discussion and conclusions. The program of general physical training was effective, but more attention should be paid to the improvement of adapted military physical fitness programme aiming at better results. During the basic military training course physical fitness and functional capacity of candidates improved and at the end of the course it reached the normative level of physical fitness. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67751
Updated:
2021-02-25 09:59:27
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: