Lietuvos turizmo klasterių plėtros sprendimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos turizmo klasterių plėtros sprendimai
Alternative Title:
Development solutions for Lithuanian tourism clusters
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 3, p. 357-372
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTPasaulio turizmo organizacija deklaruoja apie turizmo sektoriaus klasterizaciją, kaip vieną iš svarbesnių sąlygų besivystančių regionų ekonomikos augimui. Straipsnyje aptariami Lietuvos turizmo klasterių veiklos ypatumai ir verslo organizacijų partnerystės klausimai, nagrinėjamas klasterizacijos poveikis Europos ir Lietuvos regionams ir faktiniai turizmo klasterių plėtros atvejai. Straipsnyje siekiama pateikti mokslines įžvalgas ir praktines priemones Lietuvos turizmo klasterių veiklai vystyti, kartu paaiškinti jų plėtrą lemiančius veiksnius pabrėžiant praktikoje kylančias problemas. Turizmo sektoriaus klasterizacijos teorinė ir empirinė analizė atskleidė turizmo klasterių veiklos sritis, plėtros sprendimus, kurie įgalina didinti turizmui ir rekreacijai skirtų produktų teikimą bei viešosios infrastruktūros vystymą. Sektorinės klasterizacijos vertinimui pasitelkta Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinių ir norminių dokumentų, programinių ataskaitų, gerosios patirties atvejų analizė ir vertinimas, atlikta mokslinės ir metodinės literatūros apžvalga Lietuvos turizmo klasterizacijos klausimu, pateikta ES paramos 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių apžvalga, skirta vertinti finansavimo poveikį ir skatinti Lietuvos turizmo klasterių narius vykdyti konkurencingą veiklą, vertės eksportą ir kooperaciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darni plėtra; Klasterizacija; Turizmo klasteris; Turizmo plėtra; Vertės eksportas; Clustering; Klasterizacija; Lithuania; Sustainable Development; Tourism Cluster; Tourism Development; Turizmo klasteris; Vertės eksportas.

ENThe World Tourism Organization declares that tourism clustering as one of the most important tool for the economic development of emergency regions. The article presents discussion about Lithuanian tourism clustering, impact of clustering on the regional development of Lithuania and actual cases of tourism clusters activities. The article provides scientific insights and practical measures for the development of Lithuanian tourism clusters, explaining the factors determining their development, emphasizing the problems arising clustering in practice. The theoretical and empirical analysis of the tourism sector clustering reveales the scope of tourism cluster activities, development solutions that enables increasing the supply of products for tourism and public infrastructure. The analysis and evaluation of Lithuanian and European legal normative documents, programs and reports, review of scientific and methodological literature is provided for sectoral clustering evaluation, overview of EU 2014–2020 support program for evaluating the impact of financing and encouraging the Lithuanian tourism clusters to conduct competitive activities, value export and cooperation. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.26.
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67633
Updated:
2020-04-10 06:34:12
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: