Statutinės organizacijos darbuotojų adaptacija ir socializacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statutinės organizacijos darbuotojų adaptacija ir socializacija
Alternative Title:
Staff adaptation and socialization: case of statutory organization
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 2, p. 136-144
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTAugant darbuotojų mobilumui, organizacijoms naudinga suvokti bei tinkamai organizuoti darbuotojų adaptacijos ir socializacijos procesus, kadangi adaptacijos proceso rezultatas – organizacijoje identifikavęsis asmuo, o socializacijos rodikliai yra neatsiejami nuo darbo užduočių įsisavinimo, darbo vaidmens suvokimo, socialinės integracijos bei organizacijos kultūros perpratimo. Šalies ir užsienio lygmeniu atlikta nemažai studijų siekiant ištirti šiuos procesus viešajame sektoriuje. Šiame straipsnyje statutinės organizacijos atvejis. Mokslinė problema – kokia yra darbuotojų adaptacijos ir socializacijos statutinėje organizacijoje praktika ir kokie veiksniai valdant šiuos procesus būtų reikšmingi, siekiant sumažinti darbuotojų kaitą? Tyrimo tikslas – identifikuoti naujų darbuotojų adaptacijos ir socializacijos specifiką statutinėje organizacijoje. Tyrimo metodika – išstudijavus mokslinius šaltinius, sukonstruotas tyrimo instrumentas, integruojantis esmines adaptacijos ir socializacijos procesų dedamąsias, bei ištirta darbuotojų adaptacija ir socializacija statutinėje organizacijoje išskiriant esminius veiksnius, lemiančius minėtų procesų sėkmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotojų adaptacija; Darbuotojų socializacija; Statutinė organizacija; Žmonių išteklių valdymas; Human resource management; Staff adaptation; Staff socialization; Statutory organization.

ENWith increasing mobility of employees, it is useful for organizations to understand and properly organize the processes of staff socialization and adaptation, as a result of the process of adaptation is an individual that has been identified in an organization, and characteristics of socialization are inseparable from the understanding of the work tasks, the perception of the role of work, social integration and perception of the culture of an organization. On the domestic and international level, a number of studies have been carried out in order to investigate these processes in the public sector. This article focuses on the case of a statutory organization. Scientific problem – What is the practice employee adaptation and socialization in a statutory organization practice? What factors are significant in the management of these processes to reduce staff change? The purpose of the study – to identify specifics of adaptation and socialization of new employees in a statutory organization. The methodology of the study: after examination of the scientific sources, the research instrument was constructed that integrates the essential parts of processes of adaptation and socialization, and examined the adaptation and socialization of employees while distinguishing the essential factors in the success of mentioned processes. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.11
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Viešbučių darbuotojų socializacijos vertinimas / Nerijus Survila, Vilija Bitė Fominienė. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. 2018, p. 203-208.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67516
Updated:
2018-12-17 00:34:40
Metrics:
Views: 46    Downloads: 18
Export: