Informacijos apie aplinką, jos viešumo ir prieinamumo tyrimas: gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo "Aukuras" narių požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos apie aplinką, jos viešumo ir prieinamumo tyrimas: gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo "Aukuras" narių požiūris
Alternative Title:
Information on the environment, its publicity and availability analysis: opinion of members of natural and cultural heritage protection club "Aukuras"
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 81-88
Summary / Abstract:

LTĮ socialinį visuomenės gyvenimą vis labiau įsitvirtina „žalieji“ įgūdžiai: sveikesnis ekologinių ūkių maistas, natūrali kosmetika, gamtai nepavojingos buitinės cheminės priemonės, atliekų rūšiavimas, greitai suirstantys maišeliai, taupiosios elektros lemputės, ekologinis vairavimas ir kita. Žmonės pradėjo permąstyti savo elgesį aplinkos atžvilgiu. Gaila, bet tokia dalis visuomenės yra mažuma. Didžiajai daliai Žemės gyventojų blogėjanti aplinkos kokybė (užterštas oras, vanduo, miškų kirtimai ir t. t.) nėra aktuali. Jie gyvena pagal ekonominius įpročius ir visiškai nereaguoja į informaciją apie aplinką (neturi susiformavusių ekologinės etikos principų: pareigos, atsakomybės). Straipsnyje pristatoma visuomenės narių nuomonė dėl informacijos apie aplinką, jos viešumo ir prieinamumo. Tyrimo tikslas – ištirti klubo „Aukuras“ narių požiūrį į informaciją apie aplinką, jos viešumą bei prieinamumą, suformuojant siūlymus informacijos apie aplinką turiniui, jo viešumui ir prieinamumui tobulinti. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai: (1) įvertinti „Aukuro“ narių nuomonių pasiskirstymą dėl informacijos apie aplinką; (2) nustatyti „Aukuro“ narių pažiūras į informacijos apie aplinką sklaidą??. Kadangi siekiama atskleisti skirtingų asmenų sąmoningumą, jų asmeninius požiūrius, pasirinktas kokybinis tyrimo metodas (pusiau struktūrizuoti interviu). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacija apie aplinką; Informacijos prieinamumas; Informacijos viešumas; Prieinamumas; Visuomenė; Accesibility; Informatikon about environment; Information about environment; Information accesibility; Information publicity; Society.

EN"Green" skills is increasingly in the social life of society: for example healthier organic food, natural cosmetics, non-hazardous household chemicals, waste handling, eco–bags, energy saving light bulbs, ecological driving and more. People started to rethink their environmental behavior. It is unfortunate, but this part of the population is minority. For a majority of the Earth population environmental degradation (also air and water polution, deforistation etc.) is not important. They live on the economic behavior and is completely unresponsive to environmental information (not formed environmental ethics: duty, responsibility). This article focuses on the members of the public opinion of environmental information, its’ publicity and accessibility. The aim of the study is to reveal the attitude of "Aukuras" members to environmental information, publicity and accessibility. To achieve the aim, such objectives have been formulated: (1) to evaluate the distribution of opinions about the environment, (2) to set the views of the environmental information availability and accessibility. Since the aim is to reveal the different individuals' awareness of their personal views, qualitative research method was selected (semi-structured interviews). [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67446
Updated:
2020-01-08 13:34:10
Metrics:
Views: 20
Export: