Kūno kultūros ir sporto strategijos formavimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros ir sporto strategijos formavimas Lietuvoje
Alternative Title:
Physical education and sports strategy formation in Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 74-80
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTIlgalaikė valstybinė strategija kūno kultūros ir sporto srityje nebuvo parengta per visą Lietuvos valstybės nepriklausomybės laikotarpį. Tik po Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą, 2007 metų vasarą buvo parengtas valstybinės strategijos kūno kultūros ir sporto srityje projektas (Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2007 m. liepos 13 dienos potvarkiu Nr. 259 sudaryta darbo grupė), pavadintas Kūno kultūros ir sporto plėtros strategijos (2008–2020) projektu. Tenka pripažinti, jog Lietuvoje kūno kultūros ir sporto sektoriaus problemų analizė mokslo lygmenyje atliekama fragmentiškai, dažniausiai orientuojamasi į sportininkų rengimo arba sporto mokslo problematiką, bei problemas, susijusias su įvairaus amžiaus gyventojų fiziniu aktyvumu ir sveikata, specialistų rengimu, tačiau mažai dėmesio skiriama sporto sektoriaus vadybos klausimams, o šio sektoriaus strategijos formavimo problemų analizės apskritai pasigendama. Tyrimo tikslas – sudaryti kūno kultūros ir sporto sektoriaus sektoriaus strateginio valdymo modelį ir nustatyti strategines veiklos sritis. Tyrimo metodai – ekspertų apklausa, statistinė duomenų analizė ir grafinis modeliavimas. Ekspertinis Lietuvos kūno kultūros ir sporto strategijos projekto vertinimas ir strateginių veiklos sričių nustatymas išryškina svarbiausius trūkumus, kuriuos pašalinus, galima tikėtis efektyvesnio ir sklandesnio Lietuvos kūno kultūros ir sporto strategijos formavimo ir įgyvendinimo proceso. Atskleidus strategijos formavimo vadybinius ir socialinius aspektus, atsižvelgus į ekspertų pastabas ir pasiūlymus, Lietuvos kūno kultūros ir sporto strategiją galima koreguoti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekspertinis vertinimas; Kūno kultūros ir sporto strategija; Kūno kultūros ir sporto strategijos projektas; Strategijos formavimas; Expert evaluation; Lithuania; Physical education and sports strategy; Project of physical education and sport strategy; Strategy formation.

ENA long term strategy related to physical education and sports has not been prepared throughout all the Lithuanian independence period. Only after Lithuania has joined European Union, physical education and sports strategy project named the Physical education and sports development strategy was presented in the summer of 2007 (a working group was selected according to the prime minister of the Republic of Lithuania order No. 259, 13 July 2007). It should be admitted that Lithuanian physical education and sport sector problem analysis in scientific level is conducted fragmentarily. The most frequent research orientation consists of athletes training or sport science scientific problems, as well as various ages individuals’ physical activity and health, specialist training. Very little attention is dedicated to the sport sector’s management problems and the aforementioned sector strategy formation problem analysis is absent overall. The objective of the research is to constitute a management model of the physical education and sports sector and to identify strategic fields of activity. Scientific research techniques – expert interview, statistical data analysis and graphic simulations. Expert evaluation of the Lithuanian physical education and sports strategy project and identification of the strategic activity fields highlight the principle shortcomings. Elimination of these shortcomings could potentially lead to a more effective and clear Lithuanian physical education and sports strategy project implementation process. Revelation of the managerial and social aspects of the strategy formation and taking into account comments and suggestions provided by the experts, allow the correction of the Lithuanian physical educations and sports strategy. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas : vadovėlis / Malvina Arimavičiūtė. Vilnius : [MRU Leidybos centras], 2005. 335 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67445
Updated:
2019-12-18 15:24:13
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: