Genetiškai modifikuotų produktų pardavimo reguliavimo tobulinimo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Genetiškai modifikuotų produktų pardavimo reguliavimo tobulinimo prielaidos
Alternative Title:
Assumptions for improvement of geneticaly modified products‘ trade regulation
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 110-117
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Genetiškai modifikuoti organizmai; Genetiškai modifikuoti produktai; Genetiškai modifikuotų produktų pardavimo reguliavimas; Lietuvos rinka; Rinkos dalyviai; Genetically modified organisms; Genetically modified products; Genetically modified products trade regulation; Lithuanian market; Market participants.
Keywords:
LT
Genetiškai modifikuoti organizmai; Genetiškai modifikuoti produktai; Genetiškai modifikuotų produktų pardavimo reguliavimas; rinka; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
EN
Genetically modified organisms; Genetically modified products; Lithuanian market; Market participants.
Summary / Abstract:

LTAugant genetiškai modifikuotų produktų (GMP) pasiūlai Lietuvoje, tampa svarbu tirti rinkos dalyvių požiūrį į genetiškai modifikuotus produktus bei šių produktų pardavimo reguliavimą. Tyrimo tikslas – ištyrus rinkos dalyvių požiūrį į GMP pardavimo reguliavimą, pateikti siūlymus šiam reguliavimui tobulinti. Siekiant šio tikslo atliktas empirinis tyrimas, kuriame dalyvavo 3 tikslinės grupės: ekspertai, prekybininkai ir vartotojai. Ekspertų požiūriui nagrinėti naudojamas kokybinis tiesioginis tyrimas – giluminis interviu, prekybininkų ir vartotojų požiūrio tyrimui – žvalgybinis kiekybinis tyrimas, anketa. Toks metodas parinktas atsižvelgiant į rinkoje esančius dalyvius. Nustatyta, jog vyrauja neigiamas rinkos dalyvių požiūris į genetiškai modifikuotus produktus. Be to, vartotojams yra sunku atskirti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) turinčius produktus nuo įprastų. GMP prekybos reguliavimas yra reikalingas visiems rinkos dalyviams. Tyrimo rezultatų analizės pagrindu įrodoma prekybos GMP pardavimo reguliavimo būtinumas. Tai sudaro papildomas prielaidas teikti siūlymus pakeisti GMP ženklinimą bei išskirti juos keičiant šių produktų pozicionavimą prekybos vietose. [Iš leidinio]

ENDue to the fact that the supply of genetically modified products (GMP) is growing in Lithuania, it is very important to analyze market participants’ attitude to genetically modified products and these products’ trade regulation. The research aim is to examine market participants’ attitude to GMP’s trade regulation, and to submit proposals for the regulation’s improvement. To achieve this, there has been carried out an empirical study. There have participated three target groups: experts, traders, and consumers. Such a method has been chosen according to market participants. There has been found that the predominant attitude to genetically modified products is negative. In addition to this, for consumers it is difficult to distinguish products having genetically modified organisms (GMO) from normal products. GMP’s trade regulation is necessary for all the market participants. The necessity of GMP’s trade regulation has been proven by the basis of the research results’ analysis. This creates additional prerequisites to propose to change the labeling of GMP and to distinguish them by changing the positioning in sales outlets. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67433
Updated:
2020-06-04 13:38:00
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: