Teisė dalyvauti valdant šalį ir kitaip tvarkant viešuosius reikalus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė dalyvauti valdant šalį ir kitaip tvarkant viešuosius reikalus
In the Book:
Žmogaus teisės Lietuvoje. Vilnius: Naujos sistemos, 2005. P. 14-32
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos piliečių teisė dalyvauti valdant šalį ir kitaip tvarkant viešuosius reikalus. Straipsnyje nagrinėjamos piliečių teisės rinkimuose, referendumuose, teisė stoti į valstybės tarnybą, dalyvavimas skiriant pareigūnus, peticijų teisė, asociacijų laisvė, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos galimybės bei dalyvavimas nacionalinio lygmens teisėkūros procesuose. Taip pat atkreipiamas dėmesys į piliečių teisę kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, dalyvauti priimant administracinio reglamentavimo aktus, taip pat vykdant teisingumą. Išskiriamas savivaldybių gyventojų dalyvavimas vietos savivaldos institucijų veikloje. Straipsnyje taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip išspręsti straipsnyje išskirtas problemas. Pažymėtinos kelio pateiktos rekomendacijos: Būtina užtikrinti, kad piliečiai žinotų, kur jiems kreiptis dėl teisės dalyvauti valstybės valdyme suvaržymų. Siekiant maksimaliai veiksmingai įgyvendinti konstitucinę piliečių teisę skųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus, administracinėje ir civilinėje teisenoje tikslinga įtvirtinti actio popularis institutą. Būtina imtis esminių priemonių užtikrinant Viešojo administravimo įstatyme numatytą piliečių teisę dalyvauti priimant administracinio reglamentavimo aktus. Siekiant kuo labiau apriboti įvairių rūšių protekcionizmo (inter alia politinio) ir nepotizmo reiškimosi galimybes, būtina tobulinti priėmimo į valstybės tarnybą politiką bei jos įgyvendinimo praktiką.Reikšminiai žodžiai: Teisė dalyvauti valdant šalį; Teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus; Right to participate in government; Right to public participation.

ENThe article discusses the right of Lithuanian citizens to participate in governance of the country and managing of public issues and examines the rights of the citizens in elections and referendums, the right to enter state service, to participate in assignment of officials, the right of petitions, associations, the possibilities of legislation initiatives and participation in the legislation processes at the national level. In addition, attention is drawn to the citizens’ right to criticize the activities of state institutions and officials, appeal against their decisions and participate in adoption of administrative regulation acts and execution of justice. The participation of municipality residents in the activities of local government institutions is highlighted. The article also provides the recommendations for resolution of the highlighted problems. The following several provided recommendations should be noted: It is necessary to ensure that the citizens know where to apply with regard to restrictions of the right to participate in the state governance. In order to efficiently implement the constitutional right of the citizens to appeal against the decisions of state institutions or officials, it is viable to consolidate the institute of actio popularis in the administrative and civil proceedings. It is necessary to take the essential measures in order to ensure the right of citizens to participate in adoption of administrative regulation acts, foreseen in the Law on Public Administration. In order to limit the possibilities of protectionism (political inter alia) and nepotism of different types, it is necessary to improve the policies of accepting to state service and the practice of implementation of such policies.

ISBN:
9955982128
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6730
Updated:
2020-06-10 16:57:30
Metrics:
Views: 29
Export: