Visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas Lietuvoje atsižvelgiant į demografines charakteristikas, išsilavinimą ir darbo vietas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas Lietuvoje atsižvelgiant į demografines charakteristikas, išsilavinimą ir darbo vietas
Alternative Title:
Distribution of public health human resources in Lithuania by education, demographic characteristics and public health care facilities
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2017, Nr. 3 (78), p. 60-67
Keywords:
LT
Tauragė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Darbas / Labour. Work; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymą pagal demografines charakteristikas, išsilavinimą ir darbo vietas. Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros specialistams vertinti panaudoti Higienos instituto Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre sukaupti duomenys, pateikti 53 visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų. Nagrinėti šio registro įrašai iki 2017 m. balandžio 1 d. apie 2 035 specialistus. Duomenų analizei taikyti aprašomosios statistikos metodai: skaičiuoti dažniai ir vidurkiai. Statistiniai ryšiai tarp požymių buvo vertinti remiantis chi kvadrato (χ²) kriterijumi. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo p < 0,05. Teritorinis specialistų pasiskirstymas pagal apskritis vertintas skaičiuojant specialistų skaičių, tenkantį 10 tūkst. gyventojų. Visuomenės sveikatos žmogiškieji ištekliai (2 035 specialistai) ir jų veikla yra daugiadalykio ir multifunkcinio pobūdžio. Apie 61,2 proc. jų turi aukštąjį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Aukštąjį / aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi net 82,2 proc. specializuotų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų.Daugiausia (50,6 proc.) turinčių aukštesnįjį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą darbuotojų yra tarp savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistų. Didžioji dalis dirbančių asmenų baigę biomedicinos srities studijas (84,8 proc.), gerokai mažiau – socialinių, fizinių ar technologijų mokslų sričių studijas. Visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą turi tik 38,4 proc. specialistų, daugiausia jų dirba Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (54,2 proc.). Visuomenės sveikatos sistemoje dažniausiai dirba moterys (92,4 proc.). Mažiausiai vyrų dirba savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose (2,4 proc.). Pastebimos žmogiškųjų išteklių senėjimo tendencijos: didelė dalis specialistų (801; 40 proc.) yra 50–64 m. amžiaus, kartu visuomenės sveikatos darbo rinkoje stebimas ir jaunų darbuotojų (20–34 m. amžiaus) dalies didėjimas (617; 30 proc.). Visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių pasitraukimas iš visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų per tiriamąjį laikotarpį sudarė 6 proc. Šių specialistų teritorinis pasiskirstymas labai netolygus – nuo 5,3 specialisto (Tauragės apskrityje) iki 10 specialistų (Vilniaus apskrityje), tenkančių 10 tūkst. gyventojų, ir pasiskirstymas pagal įstaigas. Planuojant visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių poreikį ir užtikrinant tinkamo lygio specialistų kompetencijas reikia atsižvelgti į daugiadalykį, multifunkcinį jų pobūdį, pasitraukimo iš profesinės veiklos ir senėjimo tendencijas bei tikslingai organizuoti specialistų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimo veiklą reglamentuojant ją teisės aktais. [autoriaus santrauka]Reikšminiai žodžiai: Darbo jėga; Visuomenė; Visuomenės sveikatos specialistas; Žmogiškieji ištekliai; Human resources; Public health specialist; Public health specialist (professionals); Society; Workforce.

ENAim – to evaluate the distribution of public health specialists, who work in the Lithuanian public health care institutions, by education, demographic characteristics and public health care facilities. Material and methods. Data, used for the assessment of Lithuanian public health care specialists, was collected by the Register of public health specialists of the Institute of Hygiene. Records of the Register of Public Health specialists about 2035 specialists provided by 53 public health care institutions until 2017 April 1 were analyzed. The data was analyzed using descriptive statistical methods: calculated frequencies and averages. The statistical relationships between the attributes were evaluated using chi square (χ²) criteria. The chosen significance level was p<0.05. Territorial distribution of specialists according to the county was estimated by calculating the number of specialists for 10 thousand of the population. Results. The human resources of public health (2035 specialists) and their activities are multidisciplinary and multifunctional. About 61.2 % of the specialists have higher education or higher education university type. The majority of the specialists in regional public health bureaus have advanced vocational education and training or higher education college type (50.6 %). The majority of the specialists have a degree in biomedical studies (84.8 %), significantly smaller portion of the specialists graduated from social, technological sciences or physical studies. Only 38.4 % of the specialists have the education in the public health field, the majority of them are working in the National public health Center (54.2 %). The majority of employees in the public health system are women (92.4 %). The lowest number of men is employed in regional public health bureaus (2.4 %).The aging trends of the human resources are noticeable: a large proportion of specialists (40 %) are 50–64 years old. The increase of the percentage (30 %) of young workers (20–34 years old) in the public health labor market is also observed. The withdrawal from the professional activity of public health human resources during the research period is 6 %. The uneven territorial distribution of public health human resources has been identified – from 5.3 specialists (Taurage County) to 10 specialists (Vilnius County), per 10 thousand individuals and distribution by institutions. Conclusions. During the planning of need of the public health human resources and ensuring the qualifications of the specialists, their multidisciplinary and multifunctional nature, the tendencies of the withdrawal from the professional activity, aging trends has to be considered and purposefully organize the professional development of the specialist by regulating it in the legal acts. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67174
Updated:
2021-02-24 10:13:01
Metrics:
Views: 7
Export: