Vietos valdžios ir piliečių interakcija socialiniame tinkle "Facebook" : Lietuvos savivaldybių atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos valdžios ir piliečių interakcija socialiniame tinkle "Facebook": Lietuvos savivaldybių atvejis
Alternative Title:
Interactions of the local governance and the citizens on Facebook: the case of Lithuanian municipalities
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2017, t. 78, p. 122-149
Keywords:
LT
Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra atskleisti vietos valdžios (savivaldybių) ir piliečių komunikacijos specifiką socialinėse medijose. Atskleidžiant politinės galios decentralizacijos proceso įtaką vietos savivaldai, išskiriama atskaitomybės ir responsyvumo svarba formuojantis Lietuvos informacinei visuomenei. Liberalios demokratijos procedūrinių dimensijų – atskaitomybės ir responsyvumo moksliniai tyrinėjimai padeda atskleisti interesų atstovavimo galimybes priimant politinius sprendimus skaitmeninėje viešojoje erdvėje. Straipsnyje pristatoma 2015–2016 m. atlikta Lietuvos savivaldybių informacijos viešinimo strategijų socialiniame tinkle „Facebook“ kiekybinė turinio analizė. Atliekant tyrimą vertinama interakcija – viešinamos ir vartojamos informacijos santykis, padedantis atskleisti informacijos viešinimo strategijas socialiniame tinkle „Facebook“. Vertinant elektroninio dalyvavimo strategijas daugiausia dėmesio skiriama atskaitomybės ir responsyvumo kriterijams, šiuo būdu siekiama palaikyti subsidiarumo principą socialinėse medijose. Naujųjų medijų logika pasižymi abipuse komunikacija ir informacijos viešinimo operatyvumu, tačiau politinio instituto – savivaldybių skelbiama informacija yra gana formali, orientuota į vienkryptę komunikaciją. Vietos valdžia skatina piliečius įsitraukti į politinio sprendimo procesą tik tuomet, kai organizuotai viešina informaciją socialiniame tinkle „Facebook“.Reikšminiai žodžiai: Atskaitomybė; Interakcija; Politinė komunikacija; Reagavimas; Responsyvumas; Socialinis tinklas; Socialinis tinklas „Facebook“; Sąveika; Accountability; Interaction; Politic communication; Political communication; Responsibility; Responsiveness; Social network; Social networking Facebook.

ENThe aim of the article is to reveal the communication specifics of local governances (municipalities) and citizens in social media. The influents of the decentralization process of political power at the local governance level are important to identify in the Lithuanian information society. By revealing the influence of the political power decentralization process at the local governance level, emphasized is the importance of accountability and responsiveness in forming the Lithuanian information society. Scientific researches concerning procedural dimensions of liberal democracy, such as accountability and responsiveness, help to reveal the possibilities of interest representation in the course of political decision-making in the digital public sphere. In the article represented is a quantitative content analysis about the information disclosure strategies of Lithuanian municipalities and citizens on the social network Facebook conducted in 2015–2016. The research evaluated interaction – the relation of disclosed and used information, helping to reveal optimal information disclosure strategies on Facebook. In making an assessment of electronic participation strategy, most attention is given to the accountability and responsivity criteria, as it helps to keep up the principle of subsidiarity. The specific character of new media logic is notable in mutual communication and operational efficiency of information disclosure; however, information announced by a political institution (municipality) is rather familiar and oriented toward one-way communication. Local governance initiates citizens to partake in the political decision-making process only when information is organized on Facebook.

DOI:
10.15388/Im.2017.78.10838
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Elektroninis vadovavimas darbuotojams vietos savivaldoje: koncepcinė analizė ir literatūros apžvalga / Rita Toleikienė, Vita Juknevičienė, Irma Rybnikova. Viešoji politika ir administravimas. 2022, t. 21, Nr. 1, p. 111-128.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66487
Updated:
2018-12-17 14:14:44
Metrics:
Views: 32    Downloads: 12
Export: