Lietuviškosios Bacevičių šeimos šaknys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškosios Bacevičių šeimos šaknys
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bacevičius; Bacewicz; Bi-national family; Grazyna Kiejstut Bacewicz; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); National identity; Suvalkija; Tėvynė; Vincas Bacevičius; Vytautas Bacevičius; Vytautas Bacevičius, Bacevičių giminė, Gražyna Bacewicz; Šeimos šaknys; Bacevičius; Bacewicz; Dvitautė šeima; Family roots; Grazyna and Kiejstut Bacewicz; Homeland; Lithuania; Suvalkija; Tautinis identitetas; Vincas Bacevičius; Vytautas Bacevičius; Vytautas Bacevičius, Gražyna Bacewicz.
Keywords:
LT
Bi-national family; National identity; Šeima / Family; Tėvynė.
Summary / Abstract:

LTVytautas Bacevičius gimė, augo ir mokėsi Lodzėje, čia patyrė pirmąsias sėkmes kaip pianistas ir kompozitorius. Dėl politinės situacijos tiesioginiai ryšiai su Lietuva buvo nutrūkę, tačiau jo šeimos šaknys – Suvalkijoje, Kazlų Rūdos, ypač Višakio Rūdos apylinkėse. Jo senelis buvo Petras Bacevičius, po vedybų įsigijęs 11 ha žemės nedideliame, šešių sodybų, Ardzijauskų kaime. Senelis išaugino penkis vaikus – dvi dukteris ir tris sūnus. Iš sūnų vyriausias buvo Vincas – muzikų tėvas, Antanas emigravo į JAV (užaugino tris vaikus, kurių jauniausia yra Vanda), Petras perėmė ūkį ir taip pat išaugino tris vaikus – Vandą, Kęstutį ir Gražiną. Jų visų tėviškė – Ardzijauskai. Čia jie gimė, augo, Višakio Rūdoje lankė pradžios mokyklą. Senelis Petras mirė, kai jauniausiam sūnui Petrui buvo 15 metų. Jis su motina pasiliko ūkyje, vedė, augino vaikus, visada nuoširdžiai priimdavo čia brolį Vincą su vaikais. Viskas pasikeitė po karo: pokario metai buvo itin slogūs ir pavojingi, kaimas dažnai atsidurdavo „fronto“ linijoje, todėl Vincas pasiėmė brolio vaikus Kęstutį ir Gražiną į Kauną. 1952 m. mirė sodybos šeimininkas Petras Bacevičius. Kai kurie kaimynai buvo išvežti į Sibirą, Bacevičių sodyba galutinai likviduota 1972 m. Kai Vincas Bacevičius mirė, jį palaidojo Višakio Rūdos kapinėse šalia brolio ir kitų šeimos narių (greta – senelio Petro kapas). Tuo tarpu senelio Petro brolio Felikso šeima gyveno Alksniškių kaime. Už pasipriešinimą caro valdžiai Feliksas kalintas Kalvarijos kalėjime, 1923 m. išrinktas į seimą. Jo žmona Ona Griniūtė buvo prezidento Kazio Griniaus sesuo.

ENVytautas Bacevičius was born, grew up and studied in Łódź. He achieved his first successes as a pianist and composer there. Direct relations with Lithuania were broken because of the political situation; however his family’s roots were in Suvalkija, Kazlų Rūda, the surroundings of Višakio Rūda in particular. His grandfather Petras Bacevičius acquired 11 ha of land in a small Ardzijauskai Village with only six homesteads after his marriage. He had five children: two daughters and three sons. Vincas, the musician’s father, was the eldest, Antanas emigrated to the USA (brought up three children, Vanda was the youngest of them), Petras took over the household and brought up three children too: Vanda, Kęstutis and Gražina. All of them come from Ardzijauskai. They were born, grew up there, attended the elementary school in Višakio Rūda. Petras died, when the youngest son was 15 years old. He together with his mother stayed in the homestead, got married, brought up children and always sincerely received his brother Vincas with children. Everything changed after the war: the post-war years were particularly gloomy and dangerous. The village often was at the “frontline”, therefore Vincas took his brother’s children Kęstutis and Gražina to Kaunas. In 1952, Petras Bacevičius, the owner of the homestead, died. Some neighbours were exiled to Siberia, the Bacevičiai homestead was finally liquidated in 1972. After death, Vincas Bacevičius was buried in Višakio Rūda Cemetery next to his brother and family (Petras’s grave is beside). Meanwhile, the family of Petras’s brother Feliksas lived in Alksniškiai Village. Feliksas was imprisoned in Kalvarija prison for resistance to tsarist authorities. He was elected to the Parliament in 1923. His wife Ona Griniūtė was the sister of President Kazys Grinius.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6624
Updated:
2014-01-09 19:48:12
Metrics:
Views: 47
Export: