Vaikystė ir grožis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikystė ir grožis
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
Pages:
431 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Vaikystės estetika: Vaikystės fenomenas; Naujoji estetinio ir kultūrinio ugdymo paradigma; Naujoji paradigma ir gerosios patirtys; Vaiko amžiaus tarpsniai, krizės, spiralinis gebėjimų ugdymas; Vaikystės estetikos „geografija“ — Estetikos edukacinių idėjų matrica: Izoliacionistų ir kontekstualistų dialogas; Realioji vaiko veikla, arba Fausto dėsnis; Terapinė meno reikšmė vaikui — Žaidimai. Pasakos. Piešiniai: Žaidimai kultūroje; Žaidimų įtaka vaiko veikmei ir vaizduotei; Pasakų ir poezijos ištarmės; Vizualioji raiška – vaiko autentiškumo laidas; Estetinių jausmų savitumo klausimu — Gamtos, žmogaus ir daiktinės aplinkos grožis vaikystėje: Gamtos grožis ir didingumas. Gamtos ir kultūros dermės; Grožėjimasis gamta ir aplinka; Grožio ir gėrio vienio pajauta bendraujant; Žmogaus vaizdinys paauglių sąmonėje — Vaikai ir subtilus meno suvokimas: Estetinis suvokimas kaip atkūrimo ir kūrybingumo aktas; Meno suvokimas ikimokykliniame amžiuje; Vaikų domėjimasis menais; Skaitymo menas – būtiniausias menas; Muzikos žavesys ir tyras džiaugsmas; Mokyklinio teatro idealizavimas — Vaikų meninis talentas: Vaikų meninio talento mįslės; Bendrųjų ir specifinių meninių gebėjimų lavinimas; Vaiko rega, žiūra ir vizualioji kultūra; Muziejinės edukacijos reikšmė — Pabaigos žodis — The final word — Literatūra — Spalvotų iliustracijų sąrašas — Nespalvotų iliustracijų sąrašas — Schemų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Estetika; Ugdymas; Meniniai gebėjimai; Vaikystė; Meno terapija; Žaidimas.
EN
Aesthetics; Education; Artistic skills; Childhood; Art therapy; Game.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta aktualiai tematikai - individo estetinio ir kultūrinio ugdymo paradigmai, jo kūrybinių galių, autentiškumo raiškai. Autorius, remdamasis šiuolaikinės filosofijos, psichologijos, menotyros, edukologijos idėjomis ir patyrimu (taip pat primindamas ir klasikinį patyrimą), pateikia savitą vaikystės estetikos konceptą. Jis siejamas su vaikystės, paauglystės ir perėjimo į jaunystę amžiaus tarpsniais. Knygoje tyrinėjama estetinio ir kultūrinio ugdymo europinis ir ne tik europinis idėjų laukas, drauge ir mūsų, lietuvių, panašių diskusijų pradmenys; ypač akcentuojama meno dalykų sanglauda ir jungtys, jų integracija su kitais humanitariniais ir gamtos mokslais. Tai itin aktualu, nes užtikrina realiosios vaiko veiklos, estetinio suvokimo ir patyrimo, autentiškų meninių idėjų atsiradimą ir plėtojimą bei svarbių kūrybingumo įgūdžių įgijimą. Pabrėžiama naujų interaktyvių didaktikos metodų ir būdų reikšmė bendrųjų ir specialiųjų meninių gebėjimų ugdymo ir jų sąveikos dinamikai, o kartu ir vaiko apsaugos būtinybei nuo dabarties kultūros (masinės kultūros, popmuzikos, masinės komunikacijos priemonių, interneto ir kt.) galimai destruktyvių įtakų vaiko sąmonei, pasaulėvokai, savivertės jausmui ir estetiniam patyrimui, žodžiu, galimybei tapti Homo aestheticus (subtilios meninės sielos žmogumi). Monografijoje analizuojama meninė raiška ir talento brandinimas. Estetinis ir kultūrinis ugdymas pateikiamas kaip fundamentalus mokymo ir mokymosi pagrindas, įvadas tiek į savos kultūros, tiek į kitų kultūrų erdvę, savirealizaciją ir įvairių komunikacinių ryšių plėtojimą bei sunkią dvasingumo ir humanizmo praktiką.

ENThe monograph is devoted to the relevant issues - the paradigms of the individual's aesthetic and cultural education, his creative powers, and the expression of authenticity. Based on the ideas of modern philosophy, psychology, art criticism, education and experience (as well as reminding classical experience), the author provides a distinctive concept of childhood aesthetics. It is associated with the periods of childhood, adolescence and the transition to the youth. The book deals with European and non-European field of ideas of the aesthetic and cultural education, as well as ours, Lithuanians', similar basics of discussion. Cohesion and connection of the artistic things together with their integration with other humanitarian and natural sciences are especially emphasised. This is particularly true because they ensure the emergence and development of the real child's activity, aesthetic perception, and experience, authentic artistic ideas as well as the acquisition of important skills. The value of the new interactive didactic methods and techniques for education of special artistic skills and the dynamics of their interaction, and thus the need for child's protection from the modern culture (mass culture, pop music, mass communication tools, internet and etc.) and its possible destructive influences for the conscious of a child, outlook, self-esteem and aesthetic experience, in short, for the possibility to become Homo aestheticus (a man of a subtle artistic soul). Cultural expression and gestation of talent are analysed in the monograph. Aesthetic and cultural education is presented as the basis of fundamental teaching and learning, an introduction to the space of own and other cultures, self-realization and the development of various communication links and severe practice of spirituality and humanism.

ISBN:
9786094710728
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65224
Updated:
2020-12-21 14:12:31
Metrics:
Views: 28
Export: