The idea of political representation in Lithuanian political imagination

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The idea of political representation in Lithuanian political imagination
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas, kokia politinio atstovavimo samprata vadovaujasi Lietuvos Seimo nariai priimdami visuomenę saistančius sprendimus ir atlikdami savo kaip politinių atstovų pareigas. Pirmoje straipsnio dalyje, remiantis Konstitucijos bei Konstitucinio Teismo nutarimų analize teigiama, kad po Nepriklausomybės atgavimo oficialiajame diskurse įsigalėjo „laisvo mandato“ doktrina. Šios doktrinos esmė yra laisvės spręsti nesivadovaujant išimtinai atstovą išrinkusių grupių interesais įtvirtinimas. Politiniam atstovui suteikiama teisė priimti tuos sprendimus, kurie geriausiai atitinka visos visuomenės interesus ar jos bendrojo gėrio idėją. Antroje straipsnio dalyje pristatomi Lietuvos politinio diskurso analizės rezultatai, kuriais remiantis teigiama, kad LR Konstitucijoje įtvirtinta „laisvo mandato“ doktrina, jei ją suprasime kaip reikalavimą vadovautis bendraisiais interesais partikuliarinių interesų sąskaita, neišreiškia lietuviškosios politinio atstovavimo idėjos. Politinis atstovas siekia pavaizduoti savo poziciją kaip kompromisinę, taigi, suderinančią tiek valstybės, tiek atskirų grupių interesus. Joks sprendimas, besivadovaujantis tik valstybės interesais, nėra politinio atstovo sprendimas, jei jam priešinasi teisėtai suinteresuotos visuomenės grupės. Todėl pristatant save kaip politinį atstovą pagrindinis dėmesys yra skiriamas į kompromisų paiešką orientuotai veiklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Political representation; Modern democracy; Political imagination.

ENThis article raises the issue of what political representation concept the members of the Lithuanian Seimas use when they adopt the decisions that bind the society, also when they perform their duties as political representatives. The first part of This article, based on the analysis of the Constitution and the Constitutional Court acts, states that after the restoration of independence the "free mandate" doctrine entered official discourse. The essence of this doctrine is the entrenchment of freedom to decide without following exclusively the interests of the group that elected the representative. The political representative is vested with the right to make those decisions that satisfy the interests of the entire society, and its common wellbeing, the best. The second part of the article presents the results of the analysis of Lithuanian political discourse, based on which it is stated that the provisions in the Lithuanian Constitution’s "free mandate" doctrine, if we understand it as a requirement to ensure common interests at the cost of the particular interests, does not express the idea of Lithuanian political representation. The political representative seeks to present his position as a compromise, thus harmonizing the interests of both state and individual groups. A decision by a political representative is not a singular decision solely based on state interests if it is opposed by concerned public groups. This is why a political representative should dedicate his main attention to compromise when acting in the role as a political representative.

ISSN:
1392-9321
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6474
Updated:
2018-12-17 11:39:42
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: