Užsienio valstybių politikų veiklos reglamentavimo praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio valstybių politikų veiklos reglamentavimo praktika
In the Book:
Kaip pažaboti korupciją?. Vilnius: Eugrimas, 2005. P. 99-160
Keywords:
LT
Australija (Australia); Austrija (Austria); Kanada (Canada); Prancūzija (France); Suomija (Finland); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Etika / Ethics; Politika / Politics; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTBet kokios valdžios galios kyla iš žmonių, kuriems yra tarnaujama. Pareiga veikti visuomenės naudai buvo akcentuota dar Antikos filosofų veikaluose ir rado atgarsį Vakarų demokratijų teisėje bei praktikoje. Vakarų demokratijose priimta, kad parlamentarų veiklą reglamentuotų šalies konstitucija, atskiras įstatymas (statutas), rinkimų įstatymas bei kiti teisės aktai. Daugelyje valstybių įtvirtinta laisvo mandato, užtikrinančio piliečių išrinktam atstovui teisę į nepriklausomą nuomonę ir sprendimą, ir parlamentinio imuniteto, draudžiančio be rimto pagrindo ir parlamento narių daugumos sutikimo suimti ar apkaltinti parlamento narį, privilegija. Demokratinės valdžios institucijos priklauso nuo žmonių paramos. Niekas taip negali pakirsti valdžios šaknų kaip žmonių tikėjimas, kad valdžios atstovai rūpinasi tik savo asmeniniais, grupiniais, o ne juos išrinkusių piliečių interesais. Elgesio ar etikos kodeksai Europos valstybių parlamentuose neturi savo tradicijų, o tuo tarpu Jungtinių Valstijų, Kanados, Didžiosios Britanijos politikų veiklą reglamentuojančiuose kodeksuose akcentuojamas valstybės tarnybos plačiąja šio žodžio prasme ryšys su visuomenės pasitikėjimu. Straipsnyje išnagrinėta Švedijos, Suomijos, Prancūzijos, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Australijos politikų veiklos reglamentavimo praktikos. Remiantis Vakarų valstybių patirtimi teigiama, kad ateitis priklauso politikams, suvokiantiems visuomenės pasitikėjimo, visuomenės intereso ir etiško elgesio imperatyvus. Priemonių paketas, t.y. šalies konstitucija, baudžiamasis kodeksas, parlamento statutas, atskiri įstatymai, reglamentuojantys valdžios atstovų elgesį, gali pakoreguoti valdžios ir visuomenės santykius.Reikšminiai žodžiai: Korupcija; Politikai; Valstybės tarnautojai; Valstybės tarnybos etika; Teisinis reglamentavimas; Užsienio šalys; Kodeksai; Teisės aktai.

ENAny authority powers emerge from the people who are served. The responsibility of serving the society was stressed as far as in antique philosophers’ studies and found a response in the law and practice of Western democracies, where it is accepted that parliamentarians’ activities are regulated by the country’s Constitution, the individual law (statute), the elections law and other legal acts. Most states have the privileges of the free mandate, ensuring the elected citizens’ representatives the right to an independent opinion and decision, as well as the parliamentary immunity, prohibiting to arrest or incriminate a parliamentarian without any serious grounds and without the consent from the Parliament’s majority. Democratic governance institutions depend on people’s support. Nothing can shatter the authority like the people’s beliefs that those in power take care only of their own interests, but not of those, who elected them. European states parliaments’ behavior and ethics codes do not have any tradition, while the codes, regulating politicians’ activities in the US, Canada and the UK, emphasize the relations between the state service and the confidence from the society. The article analyzes the practices of regulating of politicians’ activities in Sweden, Finland, France, Austria, the UK, the USA, Canada and Australia. Referring to the experience of the Western countries, it is stated that the future belongs to the politicians, who understand the imperatives of public confidence, public interests and ethic behaviour. The package of measures, i. e. the country’s Constitution, the Penal Code, the Statute of the Parliament, individual laws, regulating the behaviour of those in power may correct the relations between the authorities and the public.

ISBN:
995568223X
Related Publications:
Valstybės užvaldymas Lietuvoje: priežastys ir formos / Jolanda Palidauskaitė, Raimondas Ibenskas. Viešoji politika ir administravimas. 2007, Nr. 21, p. 61-74.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6420
Updated:
2013-04-28 16:25:16
Metrics:
Views: 37
Export: