Užsienio valstybių politikų veiklos reglamentavimo praktika

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėUžsienio valstybių politikų veiklos reglamentavimo praktika
AutoriaiPalidauskaitė, Jolanta
KnygojeKaip pažaboti korupciją? . 2005, P. 99-160
Reikšminiai žodžiai
LTKorupcija; Politikai; Valstybės tarnautojai; Valstybės tarnybos etika; Teisinis reglamentavimas; Užsienio šalys; Kodeksai; Teisės aktai
EN
Santrauka / Anotacija

LTBet kokios valdžios galios kyla iš žmonių, kuriems yra tarnaujama. Pareiga veikti visuomenės naudai buvo akcentuota dar Antikos filosofų veikaluose ir rado atgarsį Vakarų demokratijų teisėje bei praktikoje. Vakarų demokratijose priimta, kad parlamentarų veiklą reglamentuotų šalies konstitucija, atskiras įstatymas (statutas), rinkimų įstatymas bei kiti teisės aktai. Daugelyje valstybių įtvirtinta laisvo mandato, užtikrinančio piliečių išrinktam atstovui teisę į nepriklausomą nuomonę ir sprendimą, ir parlamentinio imuniteto, draudžiančio be rimto pagrindo ir parlamento narių daugumos sutikimo suimti ar apkaltinti parlamento narį, privilegija. Demokratinės valdžios institucijos priklauso nuo žmonių paramos. Niekas taip negali pakirsti valdžios šaknų kaip žmonių tikėjimas, kad valdžios atstovai rūpinasi tik savo asmeniniais, grupiniais, o ne juos išrinkusių piliečių interesais. Elgesio ar etikos kodeksai Europos valstybių parlamentuose neturi savo tradicijų, o tuo tarpu Jungtinių Valstijų, Kanados, Didžiosios Britanijos politikų veiklą reglamentuojančiuose kodeksuose akcentuojamas valstybės tarnybos plačiąja šio žodžio prasme ryšys su visuomenės pasitikėjimu. Straipsnyje išnagrinėta Švedijos, Suomijos, Prancūzijos, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Australijos politikų veiklos reglamentavimo praktikos. Remiantis Vakarų valstybių patirtimi teigiama, kad ateitis priklauso politikams, suvokiantiems visuomenės pasitikėjimo, visuomenės intereso ir etiško elgesio imperatyvus. Priemonių paketas, t.y. šalies konstitucija, baudžiamasis kodeksas, parlamento statutas, atskiri įstatymai, reglamentuojantys valdžios atstovų elgesį, gali pakoreguoti valdžios ir visuomenės santykius.

ENAny authority powers emerge from the people who are served. The responsibility of serving the society was stressed as far as in antique philosophers’ studies and found a response in the law and practice of Western democracies, where it is accepted that parliamentarians’ activities are regulated by the country’s Constitution, the individual law (statute), the elections law and other legal acts. Most states have the privileges of the free mandate, ensuring the elected citizens’ representatives the right to an independent opinion and decision, as well as the parliamentary immunity, prohibiting to arrest or incriminate a parliamentarian without any serious grounds and without the consent from the Parliament’s majority. Democratic governance institutions depend on people’s support. Nothing can shatter the authority like the people’s beliefs that those in power take care only of their own interests, but not of those, who elected them. European states parliaments’ behavior and ethics codes do not have any tradition, while the codes, regulating politicians’ activities in the US, Canada and the UK, emphasize the relations between the state service and the confidence from the society. The article analyzes the practices of regulating of politicians’ activities in Sweden, Finland, France, Austria, the UK, the USA, Canada and Australia. Referring to the experience of the Western countries, it is stated that the future belongs to the politicians, who understand the imperatives of public confidence, public interests and ethic behaviour. The package of measures, i. e. the country’s Constitution, the Penal Code, the Statute of the Parliament, individual laws, regulating the behaviour of those in power may correct the relations between the authorities and the public.

ISBN9955-682-23-X
Mokslo sritisVadyba / Management
Susijusios publikacijosValstybės užvaldymas Lietuvoje: priežastys ir formos / Jolanda Palidauskaitė, Raimondas Ibenskas. Viešoji politika ir administravimas. 2007, Nr. 21, p. 61-74.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6420
Atnaujinta2013-04-28 16:25:16
Metrika Peržiūros: 1