XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų patronatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų patronatas
Alternative Title:
Noblemen’s Patronage in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th Century
In the Journal:
Lituanistica. 2005, Nr. 2, p. 1–19
Keywords:
LT
Didikai; Patronatas.
EN
The Great Duchy of Lithuania; Nobleman; Patronage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama LDK didikių dalyvavimas klientinėje sistemoje. Valandačiajai klasei priklausiusios moterys galėjo tvarkyti ne tik šeimos reikalus, privačią nuosavybę, bet ir dalyvauti valstybiniame gyvenime, netgi įtakoti politinius sprendimus. Lietuvoje didikės atliko visas funkcijas klientinėje sistemoje. Didikės kaip patronės ir tarpininkės vaidmenis lėmė aukšta jos šeimos ir giminės padėtis visuomenėje, įtaka karaliaus dvare, turimas nekilnojamas turtas, ne mažiau svarbūs buvo ir tarpusavio santykiai su savo vyru. Didžiausią įtaką kaip patronės moterys turėjo savo dvarų ribose skirstydamos namų klientelę. Tik ekonomiškai moters paremta namų klientelė tapdavo politinė ar religinė. Šis procesas prasidėdavo, kai didikės užtarimai dėl jos dvariškių savo vyrui būdavo rezultatyvūs ir dvariškiai pereidavo į didiko globą. Tarpininkaujant didikei panaši politinio kilimo schema galiojo ir jos klientams už dvaro ribų – daliai moters tarnautojų, įtakingiems bajorams ar žemesniems LDK pareigūnams. Plačiausiai didikės galėjo pasireikšti tarp savo luomo asmenų. Aktyviai tarpininkaudamos, užtardamos šeimos, giminės žmones, įtakingus LDK pareigūnus, įsitraukdamos į matrimonialinę politiką didikės nemažai prisidėjo prie šeimos ir giminės politinės įtakos išlaikymo ar net sustiprinimo.

ENThe article deals with the GDL noblemen’s participation in the clientage system. Women of the ruling class could both manage family affairs and private property and participate in the state’s life and even influence political decisions. Noblewomen performed all functions in the clientage system in Lithuania. Noblewomen's role as a patron and mediator was determined by their families' high position in society, influence in the king's court, real estate and their relationship with their husbands. Patronesses had the greatest influence in dividing domestic clientele within their estates. A clientele would become political or religious only if economically supported by a woman. This process would start when noblewomen's intercession with their husbands on behalf of their courtiers was effective and the courtiers came under the patronage of noblemen. A similar scheme of the political rise of their clientele was also applied outside their estates: part of their servants, influential noblemen or lower-rank GDL officials. Noblewomen were the most active within their class. Through their active mediation, intercession on behalf of their relatives, influential GDL officials and involvement in the matrimonial policy, noblewomen made a significant contribution to the efforts to retain or even strengthen their families' political influence.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
XVI a. didikų Radvilų lenkų kilmės žmonos / Raimonda Ragauskienė. Istorija. 2012, Nr. 87, p. 3-15.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6373
Updated:
2018-12-17 11:39:37
Metrics:
Views: 73    Downloads: 10
Export: