Vartotojų elgesio internete analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartotojų elgesio internete analizė
Alternative Title:
Anal ysis of internet user online behaviour
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2015, Nr. 2 (71), p. 79-96
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Internetas; Vartotojai; Medija; Medijų kompetencija; Elgesys internete; Gerovės valstybės
EN
Internet; Media; Media literacy; Internet user’s behavior; Welfare society
Summary / Abstract:

LTDaugeliu atvejų interneto poveikis vartotojams yra teigiamas – suteikia galimybę nevaržomai bendrauti, reikšti nuomonę, jaustis atviriems. Kita vertus, besaikis vartojimas lemia priklausomybę nuo interneto. Pagrindiniai interneto bruožai galėtų būti spartus informacijos ir žinių perteikimas, didžiulio informacijos kiekio prieinamumas, personalizacija ir anonimiškumas. Išanalizavus lietuvių ir užsienio šalių autorių mokslinius teorinius tyrimus, taikant teorinius analizės, apibendrinimo, analogijos, dedukcijos, lyginimo metodus, nustatytos XXI a. medijų kompetencijos ypatybės. Anketuojant ištirta interneto specifika ir vartotojų medijų kompetencijos raiška internetinėje erdvėje. Taikant empirinį tyrimą išanalizuotas interneto vartotojų elgesys pagal amžiaus grupes ir nustatytas jų kompetencijų lygis. Nemažai veiklos ir laisvalaikio šiandien siejama su interneto medijos naudojimu. Daugelis paslaugų keliasi į internetą. Taip vartotojų elgesio internete problema tampa neatsiejama visuomenės gerovės plėtros dalis, o medijų kompetencija – viena iš ateities visuomenės gebėjimams būtinų sričių. Interneto vartotojai, užuot ieškoję ir pasyviai naudojęsi surasta informacija, imasi aktyviai ją kurti, vertinti ir platinti. Vartotojai įgalinami formuoti asmeninius socialinius tinklus, tampa atsakingi už visos savo komunikacinės infrastruktūros organizavimą. Atlikus bandomąjį tyrimą akcentuojamos pagrindinės Lietuvos interneto vartotojų nesinaudojimo e.paslaugomis priežastys: medijų kompetencijos stoka ir nepakankama informacijos apie jas sklaida. Didžiausias kompetencijos požymių skirtumas tarp amžiaus grupių pasireiškė nustatant asmens polinkį į priklausomybę nuo interneto. Kompetencijų lygiai pagal amžiaus grupes labiausiai išsiskyrė vertinant gebėjimus kritiškai vertinti internete publikuojamą informaciją. [Iš leidinio]

ENIn most cases the internet has a positive effect on its users – it offers unrestrained communication, expression of opinions and sense of openness. On the other hand, excessive usage leads to internet addiction. The most important features of the internet include rapid spread of information and news, access to tremendous amount of information, personalization and anonymity. After the literature review of theoretical research of authors from Lithuania and abroad, and application of theoretical analytical, resumptive, analogical, deductive and comparative methods, the features of XXI century media literacy were identified. A questionnaire allowed to examine the internet’s specifics and nature of users’ media literacy online. Empirical research was conducted to analyse the internet users’ behavior based on age groups as well as to identify their level of literacy. A big part of today’s daily activity and free time is related to usage of the internet media. Many services take an online form. Therefore, the issue of Lithuanian users’ online behavior becomes a concurrent to the development of welfare society, and media literacy gets to be one of the necessities for future skills. Instead of searching for and passively using the given information, internet users start to make their own, evaluate it and spread further. The users are enabled to fashion their private social networks, they become responsible for organization of the whole personal communication infrastructure. This research points out the main reasons of Lithuanian internet users not using e-services: the lack of media literacy and insufficient spread of the service-related information. The biggest difference in literacy among age groups was noticed while evaluating personal predisposition to internet addiction. Levels of literacy based on age groups were significantly different in terms of ability to critically evaluate online information. [From the publication]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62331
Updated:
2019-02-17 11:16:30
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2