An Economic Approach to Family Institution: Regulation of Spouses' Property relations in the Republic of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An Economic Approach to Family Institution: Regulation of Spouses' Property relations in the Republic of Lithuania
Alternative Title:
Ekonominis požiūris į šeimą: sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 76, p. 54-70
Keywords:
LT
Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSantuoka apibrėžiama ir kaip ekonominė institucija, kuriai priskiriami svarbūs finansiniai privalumai, nes ji suteikia įvairią ekonominę, socialinę naudą. Tai apima lengvatas, susijusias su mokesčiais, paveldėjimu, vaiko ir sutuoktinio išlaikymu, socialine apsauga, imigracija. Net naujausiais laikais, kai asmuo tapo labiau nepriklausomas, šeima vaidina didžiulį vaidmenį. Tiesa, dėl socialinės, ekonominės ir kitokios individualios nepriklausomybės, ypač ekonomiškai stipriau išsivysčiusiuose kraštuose, šeimos institucija silpnėja. Šeimos santykiai yra tiek asmeniniai, tiek turtiniai. Visi šeimos santykiai atsiranda iš specifinio juridinio fakto - santuokos. Sutuoktiniai įgyja naują teisinį statusą ir turtines bei asmenines neturtines teises. Iš santuokos atsiranda ne tik asmeniniai neturtiniai santykiai, bet ir turtiniai. Iš santuokos kyla tiek sutuoktinių tarpusavio turtiniai santykiai, tiek tėvų ir nepilnamečių vaikų turtiniai santykiai. Taigi šeimos santykiai, tiek asmeniniai neturtiniai, tiek turtiniai, liečia ne pašalinius asmenis, o būtent sutuoktinius ir jų nepilnamečius vaikus. Vadinasi, turtiniai santykiai šeimos teisėje kyla iš santuokinių asmeninių santykių, be to, tiek turtiniai, tiek asmeniniai santykiai yra tiesiogiai susiję. Darbe nagrinėjama problema yra aktuali tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Ekonominis požiūris į šeimą atskleidžiamas analizuojant sutuoktinių teisinius turtinius santykius, jų reguliavimo esmę bei svarbą, analizuojant įstatymus, įvairią mokslinę teisinę literatūrą šia tema, taip pat teismų praktiką.Reikšminiai žodžiai: Santuoka; Sutuoktiniai; Turtiniai santykiai; Marriage; Spouses; Property relations; Legal regime of spouses property.

ENMarriage is also described as an economic institution, which is credited with important financial benefits, because it confers various economic, social advantages. These advantages comprise breaks related to taxes, inheritance, support of a child and a spouse, social protection, immigration. Even in the recent times, when an individual has become more independent, family plays a huge role. True, due to social, economic and other kinds of individual independence, especially in economically more advanced countries, family institution is weakening. Family relations are both personal and proprietary. All family relations stem from a specific legal fact – marriage. Spouses acquire new legal status and proprietary and personal and personal non-proprietary rights. Marriage leads not only to personal non-proprietary relations, but also to proprietary ones. The marriage leads to both mutual proprietary relations between spouses and proprietary relations between parents and children who are minors. Thus, family relations – both personal non-proprietary ones and proprietary ones – concern not third persons, but precisely spouses and their children. It follows that proprietary relations in family law stem from personal relations in marriage, besides, both proprietary and personal relations are directly related. The problem examined in this work is relevant from both theoretical and practical perspectives. Economic attitude towards the family is revealed through analysis of legal proprietary relations between spouses, the essence and importance of regulating them is demonstrated by analyzing legislation, different kinds of scientific legal literature on this topic as well as court practice.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6222
Updated:
2018-12-17 11:48:44
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: