Pratarmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pratarmė
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTPratarmėje rašoma apie 2005 m. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus organizuotą etnografinę ekspediciją į Lenkijos Respublikos Palenkės vaivadijos Seinų apskritį, kurioje kompaktiškai gyvena etninių lietuvių bendruomenė, turinti kelis tūkstančius gyventojų. Tyrimo objekto pasirinkimą lėmė tai, kad nepaisant demografinio negausumo, lietuvių bendruomenė Lenkijoje savo kultūrine veikla ir siekiu išsaugoti etninį tapatumą ir Lenkijos visuomenėje yra suvokiama ir gerbiama kaip reikšminga bei ambicinga kultūrinė grupė. Be Lietuvos istorijos instituto bendradarbių šiam rinkiniui straipsnius rašė ir trys kitų Lietuvos mokslinių institucijų darbuotojai bei viena etnologė – Lenkijos lietuvių bendruomenės atstovė. Pratarmėje apžvelgiami iki tol paskelbti moksliniai darbai apie ten gyvenančių lietuvių tradicinę kultūrą, visos ankstesniais metais ten dirbusios etnografinės ekspedicijos bei 2005 m. ekspedicijos dalyvių apimtas tyrimo arealas, naudota metodika ir konkretaus tyrinėtojo pasirinkta tematika. Straipsnių rinkinyje atsiribota nuo tų tradicinės kultūros temų, kurios jau anksčiau buvo gvildentos didesnės arba mažesnės apimties publikacijose. Tyrinėtojų dėmesys buvo sutelktas į Lenkijoje gyvenančių lietuvių etninio ir kultūrinio tapatumo klausimus, tai pat į tuos dvasinės kultūros reiškinius, kurie mokslinėse publikacijose dar nebuvo nagrinėti arba nušviesti fragmentiškai. Rinkinyje atspausdinta 12 straipsnių, kai kurie iš jų – su iliustracijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Punsko ir Seinų krašto lietuviai; Etninis ir kultūrinis tapatumas; Lithuanians of the regions of Punskas and Seinai; Etnic and cultural identity.

ENThe foreword describes the ethnographic expedition to Seinai province of Podlesia voivodship of the Republic of Poland organised by the Ethnological Department of the Lithuanian Institute of History in 2005. The Lithuanian community having several thousand residents lives in Seinai province. The selection of the research object was determined by the fact that irrespective of the demographic scarcity, the Lithuanian community in Poland by its cultural activity and by the intention to preserve their ethnic identity is acknowledged and respected as a significant and ambitious cultural group even in the Polish community. In addition to the co-workers of the Lithuanian Institute of History, the articles were written by three other co-workers of Lithuanian scientific institutions, and one ethnologist – the representative of the Polish Lithuanian community. The foreword contains a review of publicised scientific works about the traditional culture of Lithuanians, all previous ethnographic expeditions, and the area included in the research of the ethnographic expedition in 2005; the applied methods and topics selected by specific researchers. The collection of articles does not include the topics of traditional culture already discussed in the past, or in publications of smaller scope. The researcher has focused his attention to the issues of cultural and ethnical identity of the Lithuanians living in Poland, and also to the issues of spiritual culture that were not analysed in scientific publications, or were analysed just fragmentary. The collection contains 12 articles, some of them have illustrations.

ISBN:
8387604941
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6221
Updated:
2020-06-08 19:35:30
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: