Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai
Editors:
Kalnius, Petras, sudarymas [com]
Publication Data:
Punskas : Aušra, 2006.
Pages:
320 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė / Petras Kaknius — Punsko lietuvių etninis ir nacionalinis tapatumas / Darius Daukšas — Etniškumo respektavimas šeimoje ir visuomenėje / Petras Kalnius — Lietuviškosios tapatybės ženklai: etnografinis tyrimas Punske ir Seinuose / Vida Savoniakaitė — Punsko ir Seinų lietuvių jaunystė tarpukariu / Žilvytis Šaknys — Lietuvių vestuvės XX a. antrojoje pusėje - XXI a. pradžioje: etniškumo diskursas / Irma Šidiškienė — Gyvenimo ciklo papročiai: krikštynos / Rasa Paukštytė-Šaknienė — Punsko ir Seinų krašto lietuvių kūčios etnokultūriniame kontekste / Irena Regina Merkienė — Punskiečių kalendorinės šventės ir papročiai / Aldona Vaicekauskienė — Archajiškųjų kalendorinių sistemų paveldas papročiuose / Libertas Klimka, Irena Seliukaitė — Įprastas tikėjimas: religija Punsko krašto žmonių gyvenime / Danguolė Svidinskaitė — Punsko folkloriniai ansambliai / Aušra Zabielienė — Juostų tradicija Punsko ir Seinų krašte / Vytautas Tumėnas.
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Liaudies kultūra / Folk culture; Liaudies menas / Folk art; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinys parengtas remiantis etnografinėse ekspedicijose surinkta medžiaga. Jame nagrinėjamos Lenkijos Respublikos Seinų apskrityje kompaktiškai gyvenančios lietuvių bendruomenės etninio ir kultūrinio tapatumo raiškos ypatybės, tapatumo išlaikymo ir puoselėjimo klausimai, etninės kultūros funkcionavimo kontekste pažvelgta į šio krašto gyventojų dabartinę kalbinę laikyseną. Nemažai dėmesio skirta tradiciniams šeimos, jaunimo bendravimo ir kalendoriniams papročiams, lietuvių etninės bendruomenės kūrybai. Atskiruose straipsniuose mėginama nušviesti esmines vietos lietuvių etninės ir pilietinės tapatybės raiškos permainas bei patiriamus naujus iššūkius demokratinėje Lenkijos valstybėje. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos lietuviai; Punsko kraštas; Seinų kraštas; Etninė mažuma; Kalendoriniai papročiai; Tradicijos; Religinis gyvenimas; Tautinės juostos; Folkloriniai ansambliai; Lithuanians of Poland; Punskas region; Seinai region; Ethnic minority; Calendar customs; Traditions; Religious life; National sashes; Folklore ensembles.

ISBN:
8387604941
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85557
Updated:
2022-01-08 19:41:49
Metrics:
Views: 68
Export: