Nuo tradicinės prie modernios globos : sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo tradicinės prie modernios globos: sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų atvejis: disertacija
Alternative Title:
From traditional to modern care: the case of mentally-challenged and psychologically-ill individuals
Awarding Body:
Vilniaus universitetas Socialinių tyrimų institutas
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
168 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: From traditional to modern care: case of intellectually disabled and mentally ill Vilnius : [Vilnius University], 2006 26 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTMūsų dienomis globos klausimas įtraukia įvairias mokslines disciplinas, visuomenės grupes, jo sprendimas tampa vis svarbesnis atskirų žmonių ir visos visuomenės gyvenime. Pastaraisiais dešimtmečiais jis tampa įvairiausių sričių mokslininkų diskusijų objektu. Nuomonės pasiskirsto į dvi grupes: vieni pasisako už tradicinę globą šeimoje akcentuojant emocinį intymų globos aspektą, kiti ją mato kaip vieną iš profesionalų atliekamų viešųjų paslaugų Šiame darbe analizuojamas perėjimas nuo tradicinės prie modernios suaugusių sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų globos, šių pokyčių priežastys bei modernios visuomenės reikalavimų ir tradicinio supratimo apie globą sąveika. Disertaciją sudaro du skyriai. Pirmame skyriuje yra pateikiamos teorinės globos klausimo analizės prielaidos: nagrinėjama globos klausimo vieta ir reikšmė naujausiose sociopolitinėse diskusijose, suformuluojamas globos apibrėžimas ir analizuojamas modernumo poveikis tradicinei globos sampratai. Antrajame disertacijos skyriuje pristatomas autorės atliktas tyrimas ir jo rezultatai, atskleidžiantys sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų globos raidos aspektus Lietuvoje. Išvados: Atsakomybės už sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų globą ribos tarp viešojo ir šeimos sektoriaus nėra aiškiai nubrėžtos. Nors pakito šeimos struktūra, jos narių savitarpio įsipareigojimai, ji vis dar laikomi pagrindiniu globos paslaugų teikėju Lygiagrečiai auga viešojo sektoriaus vaidmuo globos srityje, tačiau pagrindinė jo funkcija yra sustiprinti tradicines šeimoje teikiamas globos funkcijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENNowadays, the issue of foster care comprises a variety of scientific disciplines, societal groups, its resolution becomes more important in lives of separate individuals and society at large. In the recent decades, this issue attracts discussions of scientists from variety of backgrounds. Opinions are divided into two groups: some proponents speak out for traditional foster care in a family emphasizing emotional, intimate aspect of foster care; others see provision of care as one of public services performed professionally. This work analyzes transition from traditional to modern foster care of adult mentally challenged and psychologically ill individuals, causes of these changes and interaction between requirements of modern society and traditional understanding about foster care. The first chapter of dissertation presents assumptions of theoretical analysis of foster care issue: the author examines how foster care issue is localized in the most recent socio-political discussion, provides a definition of foster care, and analyzes the influence of modernity on the traditional concept of care. The second chapter of dissertation discusses the research carried out by the author and its results, which reveal, how foster care of mentally challenged and psychologically ill individuals evolved in Lithuania. Conclusions: There are no clearly delineated boundaries of responsibility for foster care of mentally challenged and psychologically ill individuals between public and family sector. Even though, family structure has changed, it is still considered to be main provider of care.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6205
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 48
Export: