The Hunting club of Petras Griškevičius and the consolidation of the Lithuanian nomenklatura

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Hunting club of Petras Griškevičius and the consolidation of the Lithuanian nomenklatura
Alternative Title:
Petro Griškevičiaus medžioklės būrelis ir lietuviškosios nomenklatūros konsolidacija
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2014, vol. 18 : 2013, p. 123-146
Keywords:
LT
Nomenklatūra; Neformali veikla; Valdžios medžioklės būreliai.
EN
Nomenklatura; Non-formal activity; Hunting club.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama neformalioms praktikoms, o konkrečiai – medžioklei, kuri buvo turbūt svarbiausias nomenklatūros „užklasinis” užsiėmimas. Medžioklė, išskirtinė ir svarbiausia aukščiausios lietuviškosios nomenklatūros neformali veikla, tapo puikia platforma naujajam sekretoriui P. Griškevičiui įtvirtinti savo autoritetą konsoliduojant nomenklatūrą, kuri buvo pakankamai fragmentuota po ilgamečio sovietinio Lietuvos vadovo A. Sniečkaus (1903–1974) mirties. Straipsnyje nagrinėjama valdžios medžioklės būrelių sudėtis, jų organizavimas ir lyderystė šioje neformalioje veikloje. Teigiama, kad medžioklė pasitarnavo sovietinės lietuviškosios nomenklatūros interesams, nes ji leido tuometinės sovietinės respublikos lyderiui sustruktūrinti ir konsoliduoti savo klientūrą. Manipuliuodamas svarbiausio – Pirmojo – medžioklės būrelio sudėtimi – į jį buvo priimti jam artimi žmonės, bet ignoruodamas galimus pretendentus į neformalius lyderius, P. Griškevičius perėmė šio būrelio narių medžiojimo kontrolę. Jis įvedė Pirmojo nomenklatūros medžiotojų būrelio reglamentavimą. Medžioklės „sunorminimas“ buvo veiksminga strategija, kuri leido P. Griškevičiui įtvirtinti autoritetą ir galią, apriboti ir suvaržyti galimą lietuviškosios nomenklatūros grupavimąsi. Nomenklatūros konsolidavimas padėjo naujajam vadovui P. Griškevičiui ne tik įsitvirtinti poste, bet ir mažino centro intervencijos į respublikos valdymą galimybes. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on informal practices and, in particular, hunting, which was perhaps the most important "extra-curricular" activity of the nomenklatura. Hunting became an excellent platform for a new secretary to establish his authority in consolidating the nomenklatura, which was quite fragmented for many years after the death of the head of Soviet Lithuania A. Sniečkus (1903–1974). This article analyses the composition of the hunting clubs of the authorities, their organisation and their leadership in informal activities, and claims that the hunt served the interests of the Soviet Lithuanian nomenklatura, because it allowed the leader of the Soviet republic to structure and consolidate his clientele. By manipulating the composition of the most important – first – hunting club, into which people close to him were introduced, but ignoring the possible contenders for the informal leaders, Griškevičius took over control of the members of this hunting club. He first introduced the regulations of the first club of nomenklatura hunters. The ‘normalisation’ of hunting was an effective strategy which allowed Griškevičius to establish his authority and power, limiting and restricting the potential of the grouping of the Lithuanian nomenklatura. The consolidation of the nomenklatura not only served to strengthen Griškevičius in the post of the new leader, but also lowered the possibilities for the centre’s intervention in the management of the republic. [From the publication]

ISSN:
1392-2343
Related Publications:
Petro Griškevičiaus personalinis tinklas: tarp klano ir konsoliduotos nomenklatūros / Saulius Grybkauskas. Politologija. 2015, Nr. 3 (79), p. 90-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61994
Updated:
2020-07-28 20:26:13
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: